Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารม้ารับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา

7 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • เสมียน ชกท.710 กองบัญชาการ ศูนย์การทหารม้า (อัตรา ส.อ.)จำนวน  1อัตรา
 • พลขับ ชกท.640 กองพันทหารม้าที่ 22 (อัตรา ส.อ.)จำนวน1 อัตรา

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รวมข่าวการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ประจำปีงบประมาณ 2556

23 ความคิดเห็น
ข่าวการสอบเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ผมได้นำเอารายละเอียดการสอบมารวมไว้ที่ข่าวๆเดียวกันเพื่อให้น้องๆได้โหลดไปอ่าน รายละเอียดและคุณสมบัติคร่าวๆก็คือ 
อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
การศึกษาชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ต้องเป็นทหารกองหนุนที่มาจากทหารกองประจำการของ ทบ.ในเหล่านั้นๆคือ เหล่าราบสมัครได้แต่ส่วนของเหล่าราบ เหล่าม้าสมัครได้ในส่วนของเหล่าม้า เป็นต้น
ไม่รับ กองหนุนจาก นศท.

23 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)ประจำปีงบประมาณ 2556

28 ความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกาลังรบ (เหล่าทหารราบ) จำนวน 200 อัตราบรรจุใน 1 พฤษภาคม 2556 ในปีงบประมาณ 2556 นี้
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์การทหารราบ จึงได้จัดทำระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจาปี 2556 ขึ้นมา เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อาเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
ศูนย์การทหารราบ
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุลงในแหน่ง หัวหน้าชุดยิง (ชกท.111) ในหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จานวน 200 อัตรา บรรจุใน 1 พฤษภาคม 2556 โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50

2 ความคิดเห็น
 
 • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  
 • นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556    
รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร                                      
หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้นจำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 ม.ค.56 - 5 เม.ย.56

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เม.ย.56ให้ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพและ สัมภาษณ์   นำชุดกีฬาและรองเท้า  สำหรับ วิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายมาด้วยในวันที่  19 เม.ย.56

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา

43 ความคิดเห็น
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปีงบประมาณ 2556
1. กล่าวนำ
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
2.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 35 อัตราโดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี - โท ในสาขาวิชาที่กำหนด (ผนวก ก)
2.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 328 อัตราโดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) (ผนวก ข)

43 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2556

6 ความคิดเห็น
กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
๒. อายุไม่น้อยกว่า  ๑๕ ปี และไม่เกิน  ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑)
๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปี การศึกษา 2556

4 ความคิดเห็น
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร ๒ ปี  
เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ  ปวส.( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างสำรวจ )  รับรองว่ามีงานทำแน่นอน  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย  และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

32 ความคิดเห็น
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก   
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัครในปีนี้  
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  http://www.radd-atc.com

32 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำหนด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, 
 • บัตรประจำตัวประชาชน, 
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, 
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, 
 • ใบกองหนุนหรือใบแทน, 
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)

211 ความคิดเห็น


หน่วยทหารมหาดราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการรับสมัครในห้วงที่ผ่านมา

211 ความคิดเห็น :

«เก่าที่สุด ‹เก่ากว่า     ใหม่กว่า› ใหม่ที่สุด»

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 56 จำนวน 8 อัตรา

5 ความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งพลสูทกรรม โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งพลขับ กองพันทหารขนส่งที่ ๑ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งพลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ ๒ (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งช่างไฟฟ้า กองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องวัดประกอบการบิน กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุง
เครื่องบินทหารบก จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัคร 3-14 ธ.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขออภัยที่นำข่าวลงประชาสัมพันธ์ช้า admin ติดภารกิจครับ
ขอบคุณ น้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น http://www.dekdude.com/ ที่แจ้งข่าว

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556

51 ความคิดเห็น


กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างยานยนต์ล้อ , ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 17 อัตรา
1.2 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
1.3 เสมียน จำนวน 11 อัตรา
1.4 พลสลับสาย , พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา
1.5 พลสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.6 พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา

51 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร

ไม่มีความคิดเห็น

มีรายละเอียดต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 5)

ไม่มีความคิดเห็น
ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 11 
ธ.ค. 55 เวลา 0800-1530 ณ รร.นนส.ทบ.ค่ายธนะรัต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ ฝ่ายกำลังพล รร.นนส.ทบ.โดยตรง
ดูรายละเอียดได้ที่นี่  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   ยศ.ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2556

ไม่มีความคิดเห็น


คุณสมบัติ
- เพศชาย สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
อายุ 14-17 ปี (พ.ศ.2539-2542)
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
(รายละเอียดที่www.rtafa.ac.th) รอการอัพโหลด

 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
 • พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
 • พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา เพศชาย การศึกษา ม.ต้น
 • ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ปวช.และมีความรู้ในการงานช่างโลหะหรือช่างเชื่อม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการรับสมัครสอบ ยศ.ทบ.ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในปี 2556

73 ความคิดเห็น
มีข่าวการสอบเข้ารับราชการทหาร ในส่วนของกองทัพบก มาอัพเดทให้น้องๆ ที่รอได้ทราบห้วงเวลาคร่าวๆ จะได้เตรียมตัวในการสอบไว้แต่เนิ่นๆ จำนวน 2 ข่าวดังนี้

73 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

5 ความคิดเห็น


ประกาศกองดุริยางค์ทหารบก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2555
กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง 

 • นักร้อง ดย.ทบ. จำนวน 2 อัตรา 
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดย.ทบ. จำนวน     1 อัตรา

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้สอบได้ตัวสำรองประจำปีงบประมาณ 55 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 56

7 ความคิดเห็น
1. การตัดเครื่องแบบตามตัวอย่างที่แนบ 
1.1 ผู้ที่มี สด.3, สด.8 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารทั้ง ชาย และ หญิง ให้ตัดเครื่องแบบ จ่าอากาศตรี 1.2 สำหรับบุคคลที่ไม่มี สด.3, สด.8 และไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหาร ให้ตัดเครื่องแบบ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
2. กรมกำลังพลทหารอากาศ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 27 ธ.ค.55 ทางเว็บไซด์ กพ.ทอ. (www.person.rtaf.mi.th) เพื่อแจ้งให้ทราบกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการ (ประมาณต้นเดือน ม.ค.56) ต่อไป

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ. ปี 2556

1 ความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลชายอายุ 14-17 ปี วุฒิม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร
 • ทางไปรษณีย์ วันที่ 14 ม.ค. - 15 ก.พ. 56
 • ทาง Internet วันที่ 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 http://register.crma.ac.th/Precadet56Net/Temp/index.asp
 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มี.ค. 56 (พร้อมขายใบสมัคร ที่รร.นายเรืออากาศ กทม.)

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 56

146 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.เสมียน (ชกท.710)จำนวน   19  อัตรา
2.เสมียน (ชกท.711)จำนวน     3  อัตรา
3.เสมียน (ชกท.716)จำนวน     1  อัตรา
4.นายสิบส่งกำลัง (ชกท.768) จำนวน อัตรา
5.พลขับ (ชกท.768)จำนวน   40  อัตรา
6.พลวิทยุ(ชกท.051)จำนวน   13  อัตรา
7.ช่างวิทยุ(ชกท.296)จำนวน     9  อัตรา
8.ช่างยานยนต์ล้อ(ชกท.630)จำนวน 6  อัตรา
9.ช่างไฟฟ้า(ชกท.355)จำนวน     1  อัตรา   

146 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพล ทหารอากาศขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55

5 ความคิดเห็น
ขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55 ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 56 ดังนี้
           ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.(คอค.ทอ.) ได้เรียกบุคคลสอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ ๕๕ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อจะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ ๕๖ ในเบื้องต้นนั้น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหลักฐานทางทหาร ฯลฯ  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕  เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ และขอแจ้งผลการตรวจร่างกายมีผู้ที่ไม่ขัดต่อระเบียบรับราชการ  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก

1 ความคิดเห็น
รมการสารวัตรทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 5 เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เสมียน  สห.ทบ.              จำนวน   1    อัตรา
1.2 เสมียน     รร.สห.ทบ.       จำนวน   1    อัตรา
1.2 พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ. จำนวน   1    อัตรา

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เอกสารประชาสัมพันธ์ การสอบเข้าเรียนพยาบาลทหาร และผู้ช่วยพยาบาลทหารบก

4 ความคิดเห็น
สำหรับปีการศึกษา 2556 เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์การสอบ โดยสังเขป ว่าน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อน้องๆจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ครับ
ห้วงเวลาการรับสมัครประมาณ เดือน ม.ค.-มี.ค. 56 
ถ้ามีรายละเอียดที่แน่นอนผมจะนำมาแจ้งให้ทางทาง Army Etc ต่อไปครับ 

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556

34 ความคิดเห็น


องพลทหารราบที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) สังกัด กองพลทหารราบที่ 5 ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.15 พัน.1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.25 พัน.3 จนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ม.พัน.16 จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ป.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง สพบ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง พธ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) ฝสพ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร.15 พัน.2 จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน.สร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.10 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกลังพล (ชกท.716) ป.พัน.25 จำนวน 1 อัตรา
1.11 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716) ส.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.13 ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา

34 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร และพนักงานราชการ

1 ความคิดเห็น
มณฑลทหารบกที่ 24  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน  1  ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา  (อัตรา สิบเอก) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24   มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 24 (อัตราพลอาสาสมัคร) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 24 http://www.mtb24new.mtb24.net

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานของ กรม ทพ.33

20 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร


- อส.ทพ. (ชาย) จำนวน 296 นาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
2.5 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2535 ซึ่งจะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช 2556)
2.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556

3 ความคิดเห็น


กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จนวน 1 อัตรา

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

3 ความคิดเห็น
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ( อัตรา พลอาสาสมัคร )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลอาสาสมัคร ชกท. 591 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 1-21 พ.ย. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( 1 อัตรา )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เสมียน แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 21 (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -7 ธ.ค. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( 3 อัตรา )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลสารวัตร ชกท. 951(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไม้ ชกท. 511(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ช้างไฟฟ้า-ประปา (อัตราสิบเอก) ชกท. 355จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 22-30 พ.ย. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

ทั้งหมดทั้ง 3 การรับสมัครสมัครได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันเวลาราชการ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-255530-8 ต่อ 2256
ที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 21 http://www.mtb21.org

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

41 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลขับรถ (ชกท.640) อัตรา ส.อ. จำนวน 5  อัตรา
 • เสมียน และเสมียนกองร้อย (ชกท.710) อัตรา ส.อ. จำนวน 4  อัตรา  
 • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) อัตรา ส.อ. จำนวน 2  อัตรา 
 • เสมียนกำลังพล (ชกท.716) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา  
 • เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา 
 • ช่างเขียน (ชกท.810) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา

41 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556

59 ความคิดเห็น

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจาการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.. 2526-2538)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

59 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2556

27 ความคิดเห็นกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี โดยจะทการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ
ของกองทัพบก
1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. 2534 ถึง พ..2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ..2535 และ พ.. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.4 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ..2532)

27 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 3)

1 ความคิดเห็น
ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 2) 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี จำนวน 120 อัตรา

39 ความคิดเห็น
รับสมัครตังแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2555
สามารถตรวจสอบและจัดส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดา และมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน
 • สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
 • สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก
 • ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.รัฐ

กำหนดการรับสมัคร กรม ทพ.43


วันนี้ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 55 ..   เปิดรับสมัครพลเรือน,ทหารกองหนุนเป็น อส.ทพ.   

วันที่  18 ธ.ค. 55 เวลา 07.30 น. .. ทำการทดสอบร่างกายคัดเลือกเป็น อส.ทพ.

วันที่ 5 ม.ค. 56 - วันที่ 20 ก.พ. 56 .. เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารพรานใหม่รุ่นที่ 1//2556 ณ กรม ทพ.43 (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

*** หมายเหตุ มีการตรวจสอบสารเสพติดและประวัติการก่อคดีอาชญากรรม หากมีประวัติหรือตรวจสอบพบสารเสพติด หน่วยจะไม่รับการทดสอบในขั้นต่อไป***
 
รูปถ่ายขนาด 3x4 จำนวน 4 รูป
กรุณาจัดส่งเอกสารตามที่ระบุ
กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร 073 340323
E-mail: pran43th@gmail.com
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43 http://pran43.blogspot.com

39 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในส่วนของ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 8 อัตรา

8 ความคิดเห็น1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) 5 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710,711) 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกเนิด
2.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 25252537) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่กว่า 22 ปี บริบูรณ์

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา

37 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส..) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 13 อัตรา


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 5 อัตรา
-ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 710, 711, 716, 760) 3 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050, 051) 1 อัตรา

37 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารบก สอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

28 ความคิดเห็น
กรมสรรพาวุธทหารบก สอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
จำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร 9 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 19 พ.ย.55 - 23 พ.ย.55
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ กรมสรรพาวุธทหารบก
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพาวุธทหารบก http://www.rta.mi.th/tec-div-ord/mywab/mianwab1.html

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

13 ความคิดเห็น

กรมสารบรรณ ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง 
 • เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และในตำแหน่ง 
 • พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
 • รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)
1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

13 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร  นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) มทบ.31
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ป.พัน.1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ส.พัน. 13
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.11 พัน. 1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) พล.ร.4
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
การศึกษา ปวช. ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขา การบัญชี หรือ พณิชยการ(ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
งดรับบรรจุบุคคลพลเรือน ที่เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ
รับสมัคร วันที่ 8-30 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ พนักงานราชการ 7 อัตรา

10 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
 • ตำแหน่งพนักงานการเงินและ บัญชีจำนวน 6 อัตรา รับเพศหญิง
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รับเพศชาย
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 
เพศหญิง การศึกษา ปวช. พานิชยกรรม หรือพณิชยการ
เพศชาย ม.ต้น สามารถปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาได้
รับสมัครวันที่ 8-28 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com/

10 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 300 อัตรา

12 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในหน่วย กรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส จำนวน 300 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1.บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.57
2.สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า
3.ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก(เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ม.ค. 56 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

12 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น