บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 3 อัตราประกาศกองดุริยางค์ทหารบก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2555
กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง 

  • นักร้อง ดย.ทบ. จำนวน 2 อัตรา 
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดย.ทบ. จำนวน     1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยกำเนิด
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เพศหญิง)
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา       
1.5 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี ไม่ขัดต่อการรับราชการ
1.6 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
1.7 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.8 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี 
2. คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1ต้องมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, เพลงไทยสากล และเพลงสากล ได้เป็นอย่างดี
2.2 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2.1 แล้ว หากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปินหลากหลาย เช่น ปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง และอ่านโน้ตเพลงได้ รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถด้าน การแสดงต่างๆ และหากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ของผู้สมัคร
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ แบบ ทบ.466 - 620 จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 4.5 x 6 ซม. จำนวน 6 รูป
3.6 ผู้ที่เคยรับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างมาแสดงด้วย
 3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)
4. สถานที่รับสมัคร      
- ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400. โทร.0 - 2245 - 3373 , 0 - 2245 - 1457 ต่อ 89509
5. การสอบคัดเลือก
5.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันจันทร์ที่   24  ธันวาคม  2555
5.2 ทำการสอบคัดเลือกฯ ในวันอังคารที่  25  ธันวาคม  2555
เวลา 0830 1630 ณ กองดุริยางค์ทหารบก โดยมีคะแนนรวมการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 100 คะแนน ดังนี้.-
     5.2.1 สอบภาคปฏิบัติตามคุณสมบัติในข้อ 2  จำนวน   70   คะแนน
     5.2.2 สอบสัมภาษณ์ จำนวน   20   คะแนน
     5.2.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   จำนวน   10   คะแนน
5.3 ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม  2555   กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารบก  
6. หน่วยขอสงวนสิทธิ์  ในกรณีดังนี้.-
6.1 กรณีที่มีผู้มาสมัครสอบจำนวนน้อย (น้อยกว่า 2 เท่า ของอัตราที่รับสมัคร) และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อ 1 หน่วยสามารถเลื่อนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ ไปได้อีกระยะหนึ่ง โดยจะแจ้ง ให้ผู้สมัครทุกคนทราบก่อนล่วงหน้า
6.2 กรณีผู้ที่สอบคัดเลือกฯ แล้ว แต่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (60% ขึ้นไป) หน่วยจะไม่ขอบรรจุและจะพิจารณาให้ทำการสอบคัดเลือกใหม่