บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2556
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี โดยจะทการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ
ของกองทัพบก
1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. 2534 ถึง พ..2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ..2535 และ พ.. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.4 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ..2532)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
2.3 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
2.6 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจาคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.7 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้นและ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.1.1 ใบสมัครสีขาว สาหรับ บุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3.1.2 ใบสมัครสีฟ้า สาหรับ ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320x240 ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรวบรวมเป็นหน่วย ใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ )
3.1.3 ใบสมัครสีเหลือง สาหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม ( กรณีขอใช้สิทธิ )
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
3.4 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.5 ใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. 9 ) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 )หรือ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) แล้วแต่กรณี

4. กำหนดการ
4.1 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
4.1.1 ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่าย
4.1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
- ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4.1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ระหว่าง วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ( เว้นวันหยุดราชการ )
- ระหว่าง วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
4.2 การรับสมัคร
4.2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค
- วันที่ 2022 ม..56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 2425 ม..56 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 29 ม.. – 1 ก..56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 34 ก..56 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ 911 ก..56 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วันที่ 13 ก..56 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร
4.2.2 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

4.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
4.3.1 วันเสาร์ที่ 9 มี..56 เวลา 1300 ( บุคคลพลเรือน ) ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2 วิทยาเขตบางนา
4.3.2 วันอาทิตย์ที่ 10 มี..56 เวลา 1300 ( ทหารกองประจาการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน )
ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
4.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 1900 888 522 นาทีละ 6 บาท ทั่วประเทศ
4.5 การสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ระหว่างวันที่ 2027 มีนาคม 2556 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ
4.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
4.7 รับฟังคำชี้แจง และแบ่งรุ่น
4.7.1 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย
4.7.2 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ทหารกองประจาการ และ กองหนุน ตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย
4.8 รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา
4.8.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ทำสัญญา ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการศึกษา เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1/56 รายงานตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2556 และ รุ่นที่ 2/56 รายงานตัว วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2556
4.8.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทำสัญญา ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2556 ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.9 ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา
4.9.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1/56 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 - 31 พ..56 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
4.9.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/56 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 - 30 พ..56 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
4.9.3 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 - 31 พ..56 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัตามวันเวลาที่ประกาศเรียก

5. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
5.1 สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้า และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง ) ตามวันเวลาและสถานที่
ที่กาหนด
6. สถานศึกษา หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0224140689, 022436124-6, 022414036, 022414046,
022411660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 5323644, 5323646,5323683, 5323684, โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430,95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร 02241-4037, 022976196 และโทรศัพท์ทหาร 96196,89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/