บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556องพลทหารราบที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) สังกัด กองพลทหารราบที่ 5 ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.15 พัน.1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.25 พัน.3 จนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ม.พัน.16 จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ป.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง สพบ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง พธ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) ฝสพ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร.15 พัน.2 จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน.สร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.10 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกลังพล (ชกท.716) ป.พัน.25 จำนวน 1 อัตรา
1.11 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716) ส.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.13 ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.เกิด ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร ) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ากับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711),เสมียนกองร้อย (ชกท.710),เสมียน (ชกท.710) และ นายสิบธุรการและกลังพล (ชกท.716) รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน หรือบุคคลชายที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.เกิด ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ  สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.3 ตแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) และพลวิทยุ (ชกท.050) รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน หรือบุคคลชายที่สเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.เกิด ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
3.1 ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
3.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
3.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
3.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
3.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
3.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
4. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
4.2 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
4.4 สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.8), ในลาพักเพื่อรอการปลด และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป) กรณีที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ต้องนำหนังสือรับรองการแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดนและหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
4.5 ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. 466-620) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 - 075), ประวัติทหารเรือ หรือประวัติทหารอากาศ (อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี)
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))
4.9 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

5.หลักเกณฑ์ข้อกหนด
5.1 การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้.-
5.1.1 ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด (55%) ( ในแต่ละท่า) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
5.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติ
5.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์
5.1.4 ผลการสอบคัดเลือกจะนาคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลำดับผู้สอบคัดเลือกไว้ เป็นบุคคลจริง 13 นาย และบุคคลอะไหล่ 65 นาย (บุคคลอะไหล่ 5 เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง 30 ก.ย.56)
5.2 ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคาพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลำดับ

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่
- รับสมัคร ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2555 - 12 ธันวาคม 2555 เวลา 0830 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปได้ที่
เว็บไซด์ กองพลทหารราบที่ 5 ที่ www.infdv5.com

8. กหนดวันสอบคัดเลือก
8.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 0530 0830 รายงานตัวและรับฟังคชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด (55 %) หากทดสอบไม่ผ่านในท่าใดท่าหนึ่งจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบในขั้นต่อไป สถานที่ทดสอบ ณ ลานอเนกประสงค์ โดยให้พร้อมเวลา 0500 (เริ่มทดสอบ เวลา 0530) การแต่งกาย ชุดกีฬา ตามเกณฑ์ 

การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
8.1.1 ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน 2 นาที
8.1.1.1 อายุ 18 - 21 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 37 ครั้ง)
8.1.1.2 อายุ 22 - 26 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 35 ครั้ง)
8.1.1.3 อายุ 27 - 30 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 33 ครั้ง)
8.1.2 ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน 2 นาที
8.1.2.1 อายุ 18 - 21 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 47 ครั้ง)
8.1.2.2 อายุ 22 - 26 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 42 ครั้ง)
8.1.2.3 อายุ 27 - 30 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 37 ครั้ง)
8.1.3 ทดสอบการวิ่ง 2 กม.
8.1.3.1 อายุ 18 - 21 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 10.35 นาที)
8.1.3.2 อายุ 22 - 26 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 11.00 นาที)
8.1.3.3 อายุ 27 - 30 ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ 11.30 นาที)
8.2 ทดสอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555
- 1000 รับฟังคชี้แจง ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล วงศ์วานิช
- 1300 - 1600 เข้ารับการทดสอบภาควิชาการทุกตาแหน่ง สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคำชี้แจง ผู้เข้าสอบไม่มาสอบตามเวลาที่กาหนด หรือมาถึงสถานที่สอบช้าเกินกว่า 10 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ การแต่งกายผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก : ชุดสุภาพ
8.3 ทดสอบภาคปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555
- 0700 รับฟังคำชี้แจง ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล วงศ์วานิช
- 0800 - 1600 สอบภาคปฏิบัติทุกตาแหน่ง สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคชี้แจง
8.4 การสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
- 0700 รับฟังคาชี้แจง ณ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
- 0800 - 1600 สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง

9. การทดสอบความรู้ความสามารถ ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน )
9.1 ทดสอบภาควิชาการ ( 100 คะแนน )
9.1.1 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( 40 คะแนน )
9.1.2 วิชาความรู้ทั่วไป ( 20 คะแนน )
9.1.3 วิชาความรู้เฉพาะหน้าที่ ( 40 คะแนน )
9.1.4 ตแหน่ง พลขับรถ ทดสอบวิชา ตามข้อ 9.1.1, 9.1.2 และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และวิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
9.1.5 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนกองร้อย, เสมียน และนายสิบธุรการและกาลังพล ทดสอบวิชา ตามข้อ 9.1.1, 9.1.2 และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และวิชาความรู้พื้นฐานด้าคอมพิวเตอร์
9.1.6 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข และ พลวิทยุ ทดสอบวิชา ตามข้อ 9.1.1, 9.1.2 และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการปรนนิบัติบารุงขั้นต้นของหน่วย, การซ่อมขั้นต้น และการติดตั้งแสงสว่าง
9.2 ภาคปฏิบัติ ( 50 คะแนน )
9.2.1 ตำแหน่ง พลขับรถ ทดสอบการขับรถยนต์ทหาร และความรู้ความสามารถด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
9.2.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนกองร้อย, เสมียน และนายสิบธุรการและกำลังพล ทดสอบการพิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
9.2.3 ตแหน่ง พลวิทยุโทรเลข และพลวิทยุ ทดสอบการปิด เปิดเครื่องรับ ส่งวิทยุ,การติดตั้งความถี่วิทยุเพื่อให้สามารถติดต่อได้ และการประกอบชุดแสงสว่าง
9.3 การสอบสัมภาษณ์ ( 50 คะแนน )
- เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะการแต่งกาย ท่วงทีวาจา และไหวพริบปฏิภาณ

10. ประกาศผลการสอบ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 0900
ณ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในแต่ละตาแหน่งไว้
(บุคคลจริง 13 นาย และ บุคคลอะไหล่ 65 นาย (บุคคลอะไหล่ 5 เท่าของบุคคลจริง))

11. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายกาลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075 495074 8 ต่อ 45091 และ ที่เว็บไซด์กองพลทหารราบที่ 5 ที่ www.infdv5.com