บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 56

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.เสมียน (ชกท.710)จำนวน   19  อัตรา
2.เสมียน (ชกท.711)จำนวน     3  อัตรา
3.เสมียน (ชกท.716)จำนวน     1  อัตรา
4.นายสิบส่งกำลัง (ชกท.768) จำนวน อัตรา
5.พลขับ (ชกท.768)จำนวน   40  อัตรา
6.พลวิทยุ(ชกท.051)จำนวน   13  อัตรา
7.ช่างวิทยุ(ชกท.296)จำนวน     9  อัตรา
8.ช่างยานยนต์ล้อ(ชกท.630)จำนวน 6  อัตรา
9.ช่างไฟฟ้า(ชกท.355)จำนวน     1  อัตรา   
                    
  2. คุณสมบัติทั่วไปโดยสังเขป
ผู้สมัคร ต้องอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ จนถึง 30 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 30 เม.ย. 26 ถึง 31 ธ.ค.37  
ยกเว้นตแหน่งพลขับ (ชกท.768)  รับอายุ 22 ปีบริบูรณ์ จนถึง 30 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 30 เม.ย. 26 ถึง 31 ธ.ค. 33
ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รับเฉพาะคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูง 150 ซม. รอบก 76/79 ซม.
ผู้ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวก 2 ตามพรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง 160 ซม. รอบก 75/78 ซม.ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกดใน พ.ศ. 2535-2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกคัดเลือกทหารเข้ากองประจำการใน ปี 56

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้สมัครตำแหน่งเสมียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีดได้ และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.2 ผู้สมัครตำแหน่งพลขับรถ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ และมีความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.3 ผู้สมัครตำแหน่งพลวิทยุ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ขึ้นไป
3.4 ผู้สมัครตำแหน่งช่างซ่อมวิทยุ สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์(วุฒิ ปวช.)สาขาอิเล็ทรอนิกส์ เท่านั้น
3.5 ผู้สมัครตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์(วุฒิ ปวช.)สาขาช่างยานยนต์ เท่านั้น
3.6 ผู้สมัครตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์(วุฒิ ปวช.)สาขาช่างไฟฟ้าเท่านั้น
3.7สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้อง ขอสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนนำมาสมัคร ฯ ไม่ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-20 ธ.ค. 2555 
ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกขั้นที่ 1 และสถานที่สอบ ในวันที่ 25 ธ.ค. 55 ห้องพักผ่อนชั้นล่าง กองบัญชาการ ศูนย์การบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและทาง
http://www.aavnc.com

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร http://www.aavnc.com ศูนย์การบินทหารบก