บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556


กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจาการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.. 2526-2538)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกาหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497
1.5 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกเนิดก็ได้
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (..2540) และฉบับที่ 76 (..2555) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคาพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือเทียบเท่า
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จานวน 2 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย
2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนาจานวน 2 ฉบับ

3. กำหนดการ
3.1 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจาหน่าย )
3.2 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ชุดละ 100.- บาท
- ส่วนภูมิภาค วันที่ 13 ธ..5513 ก..56
- กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ..5515 ก..56 เว้นวันหยุดราชการ
- กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ 1624 ก..56 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.3 การรับสมัคร
3.3.1 การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. ค่าสมัครสอบ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2022 ม..56
- ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2425 ม..56
- ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 ม.. – 1 ก..56
- ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 34 ก..56
- ณ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 911 ก..56
- ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 13 ก..56
3.3.2 การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ 16 - 24 ก..56 เวลา 08.30 16.00 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.4 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 10 มี..56 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
3.5 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ 16 มี..56 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com__
3.6 การสอบสัมภาษณ์/พิมพ์ลายนิ้วมือ/ส่งหลักฐานเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 28 มี..56 เวลา 07.30 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง เขตพระนคร กทม.
3.7 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันจันทร์ที่ 1 เม..56 เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต
3.8 การตรวจโรค วันอังคารที่ 2 เม..56 เวลา 07.00 น. ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3.9 การทดสอบจิตเวช วันพุธที่ 3 เม..56 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3.10 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 เม..56 เวลา 07.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กทม.
3.11 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันพุธที่ 17 เม..56 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com
3.12 รายงานตัว เลือกหน่วยบรรจุ วันจันทร์ที่ 22 เม..56 เวลา 07.30 น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถ.เจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
4. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
4.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดย
ขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กำหนด
5. การเลือกตำแหน่งบรรจุ ทาการเลือกตำแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับจากตัวจริง ไปจนถึงตัวสารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุตามตำแหน่ง จะต้องรายงานตัวและทสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกำหนด
6. ผู้สนใจจะสมัคร สอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9 ต่อ 89109 และโทรศัพท์ ( ทศท.) /โทรสาร 0-2241 - 4037 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com