บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานของ กรม ทพ.33

ตำแหน่งที่รับสมัคร


- อส.ทพ. (ชาย) จำนวน 296 นาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
2.5 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2535 ซึ่งจะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช 2556)
2.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผู้ที่ได้เข้ารับการบรรจุเป็น อส.ทพ. จะมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จชต.
4. สิทธิของ อส.ทพ. ที่จะได้รับ
4.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนรวมกับเงินค่าครองชีพ (1,500 บาท) 3 กรณี ดังนี้
4.1.1 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว ไม่ถึง 8,200 บาทเพิ่มให้เป็น 8,200 บาท
4.1.2 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้วอยู่ระหว่าง 8,200 11,700 บาท ให้ได้รับตามนั้น
4.1.3 เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว เกิน 11,700 บาทให้ได้รับ 11,700 บาท
4.2 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต.เดือนละ 2,500 บาท
4.3 เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม 120 บาท/วัน

5. หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
5.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5.4 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5.5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8 ,สด.9 ,หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
5.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ(รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
5.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

6. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
6.1 การรับสมัคร
6.1.1 หน่วยรับสมัคร
6.1.1.1 กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา โทร 053771500 , 054451681
6.1.1.2 กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน โทร 054750638
6.1.1.3 กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร 054380661 ,0-7328-4023
6.1.1.4 กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055713502
6.1.1.5 กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053681300 , 053681779
6.1.1.6 ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0-5525-2057
6.1.2 หน่วยสอบ
- ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0-5525-2057
6.2 การดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 12 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 0900 ถึง 1600 ณ สถานที่ตาม ข้อ 6.1.1 ให้ระบุว่า สมัครสอบ กรม ทพ.33
6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานที่รับสมัครฯหรือที่ www.3armyarea-rta.com/

7. กำหนดการคัดเลือก
7.1 ขั้นที่ 1 ภาควิชาการ : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สอบภาควิชาการ ตั้งแต่ 0900 1200 ณ ฝทพ.ศปก.ทภ.3 หรือสถานที่ตามคณะกรรมการกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
7.2 ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ
7.2.1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง,วิ่ง 2 กิโลเมตร) และสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ตามข้อ 7.1
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานที่ตามข้อ 6.1.1 หรือที่ www.3armyarea-rta.com/
9. สำหรับห้วงเวลาในการบรรจุ ทภ.3 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติจาก ทบ. แล้ว
10. ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 05524-5070-9 ต่อ 73322 หรือ 73334 ได้ในวัน และ
เวลาราชการ หรือที่ www.3armyarea-rta.com/
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองทัพภาคที่ 3 www.3armyarea-rta.com