บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในส่วนของ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 8 อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) 5 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710,711) 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกเนิด
2.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 25252537) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่กว่า 22 ปี บริบูรณ์

2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและ ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายเกินตามระเบียบกองทัพบกกหนด และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคพิพากษาโทษจคุก เว้นแต่ความผิด ในลักษณะ ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทโดยประมาท ส่าหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา อื่น ๆ และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคพิพากษาของศาล
2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
2.8 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตแหน่งที่รับสมัคร ส่าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.9 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามที่ กองพลทหารราบที่ 7 กหนด

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.1.2 สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไปและ มีความสามารถในด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
3.2 ตแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด
3.2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่กว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.2.2 สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
3.3 ตแหน่ง ช่างเขียน
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่กว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.3.2 สเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ช่างศิลป์ หรือเทียบเท่า ปวช.ขึ้นไป
3.3.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
3.3.4 สามารถเขียนป้ายผ้า และป้ายโฟมได้

4. คะแนนเพิ่มพิเศษ แก่ผู้เป็นทายาทของ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจ และ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ใน 100 คะแนน ดังนี้
4.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบเหน็จพิเศษ จนวน 10 คะแนน
4.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ นวน 10 คะแนน
4.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจาก มีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ นวน 2 คะแนน
4.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว

5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
5.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
5.3 สำเนาบัตรประจตัวประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และบิดามารดา
5.5 สำเนาสมุดประจตัวทหารกองหนุน (สด.8)
5.6 สำเนาทะเบียนกองประจการ (สด.3)
5.7 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 - 075)
5.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
5.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุลของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
5.10 สำเนามรณะบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
5.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร (แบบทั่วไป ไม่เกิน 6 เดือน)
5.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จ่านวน 2 รูป
5.13 หลักฐานการขอเพิ่มคะแนนพิเศษ
6. วิชาที่ทการสอบคัดเลือก
6.1 ตแหน่ง เสมียน
6.1.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
6.1.1.1 วิชาความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 )
6.1.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน
(ใช้ระเบียบงานสารบรรณกองทัพบก)
6.1.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 10 คะแนน
6.2.1.2 Microsoft Word 5 คะแนน
6.2.1.3 Microsoft Excel 5 คะแนน
6.2.1.4 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ถามตอบปัญหา 2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
6.2.1.5 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

6.2 ตแหน่ง พลขับรถ
6.2.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 )
6.2.1.2 วิชากฎหมายจราจร 25 คะแนน
6.2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 ทักษะการขับรถ 10 คะแนน
6.2.1.2 การปรนนิบัติบ่ารุง 10 คะแนน
6.2.1.3 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ถามตอบปัญหา 2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
6.2.1.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
6.3 ตแหน่ง ช่างเขียน
6.3.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 )
6.2.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน
6.2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 เขียนป้ายผ้า 10 คะแนน
6.2.1.2 เขียนป้ายโฟม 10 คะแนน
6.2.1.3 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ถามตอบปัญหา 2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
6.2.1.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
 


7. หนดการรับสมัคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ในเวลาราชการ (0800 - 1630) ใบสมัครชุดละ 100 บาท
8. สถานที่จาหน่ายและรับสมัครสอบ
กองพลทหารราบที่ 7 ตบลดอนแก้ว อเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9. กาหนดการสอบคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 0900 ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ 8 และทางเว็บไซด์ พล..7 ( http://www.7infantrydiv.com/ )
9.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 0800 - 1100 พร้อมเวลา 0700 ณ บริเวณสนาม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 การแต่งกาย  
ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา ส่าหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก ผู้ที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า 50% ถือว่า ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, สอบภาควิชาการ, และสอบภาคปฏิบัติ
9.3 ทดสอบภาควิชาการในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 1400- 1600 พร้อมเวลา 1330 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 7 ตบลดอนแก้ว อเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
การแต่งกาย ชุดสุภาพ
9.4 ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพลทหารราบที่ 7 ตบลดอนแก้ว อเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
9.5 การสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 1300 และ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพลทหารราบที่ 7 ตบลดอนแก้ว อเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 0900 ณ สถานที่รับสมัคร ตามข้อ 8 และทางเว็บไซด์ พล..7 ( http://www.7infantrydiv.com/ )
11. อื่น ๆ
11.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053298817 ในเวลาราชการ

11.2 ในการดเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุทหารกองประจการเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสหากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบ ให้สามารถสอบคัดเลือกได้โดยการเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทนให้แจ้งต่อผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 หรือ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้ง เพื่อดเนินการตามกฎหมายต่อไป
ที่มาข้อมูลข่าวสาร
กองพลทหารราบที่ 7 http://www.7infantrydiv.com