บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2556

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
๒. อายุไม่น้อยกว่า  ๑๕ ปี และไม่เกิน  ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑)
๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้
มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้
๓.๑  Flute/Piccolo
๓.๒  Clarinet
๓.๓  Oboe
๓.๔  Bassoon
๓.๕  Trumpet
๓.๖  Trombone
๓.๗  Alto Saxophone
๓.๘  Tenor Saxophone
๓.๙  Bass Trombone
๓.๑๐  Tuba
๓.๑๑  French Horn
๓.๑๒  Euphonium
๓.๑๓  Percussion
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อ ซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่  ๒๔ ธ.ค.๕๕  ในราคาชุดละ ๘๐.- บาท (แปดสิบบาทถ้วน) หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน ๑๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง ๑๐๒๑๑  ในนาม เรืออากาศโท  พิรุณ  เจ๊ะวงศ์  ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 0 2534 8870, 0 2534 8871 แล0 2534 8872 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ขอบคุณ น้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น http://www.dekdude.com/ ที่แจ้งข่าว