บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร


มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
     1.2 เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2542)
     1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
     1.4 มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด
     1.5 ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
                  - อายุ 14 ปี สูง 155 ซ.ม. - น้ำหนัก 40 ก.ก.
                  - อายุ 15 ปี สูง 157 ซ.ม. - น้ำหนัก 42 ก.ก.
                  - อายุ 16 ปี สูง 159 ซ.ม. - น้ำหนัก 44 ก.ก.
                  - อายุ 17 ปี สูง 161 ซ.ม. - น้ำหนัก 46 ก.ก.
     1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
     1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด
     1.9 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
     1.10 มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้
     1.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
     1.12 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
     1.13 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.14 บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
หมายเหต คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1.1 - 1.14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

2 . การรับสมัคร
     2.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th  หรือ http://www.navy.mi.th  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2475 3995)
     2.2 การสมัครด้วยตนเอง รับสมัคร ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ) ระหว่าง วันที่ 9 - 14 มีนาคม พ.ศ.2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
     3.1 เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบ เท่า
     3.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
     3.4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
     3.5 เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2552)
          3.5.1 เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็บำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
          3.5.2 เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการ ศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัด ทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ
          3.5.3 เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของ ทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรือ ผู้สมัครไม่ต้องนำรูปถ่ายมา แต่จะต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ (ณ สถานที่รับสมัคร) มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

4 . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ
     4.1 การสอบภาควิชาการ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (ถนนบางนา ตราด กม.8) เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
          - วิชาวิทยาศาสตร์ 220 คะแนน      - วิชาคณิตศาสตร์ 220 คะแนน
          - วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน     - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา 100 คะแนน


     4.2 การสอบรอบที่สอง ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้
          4.2.1 การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในระหว่างวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
          4.2.2 การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2556
          4.2.3 การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร คิดเป็นคะแนน 100 คะแนน  เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่        
เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2556

5.การประกาศผลสอบ
  5.1การประกาศผลสอบภาควิชาการ
        5.1.1   แจ้งผลการสอบภาควิชาการทางโทรศัพท์ Q - Line 1900 - 888 563 และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556
        5.1.2   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  5.2  การประกาศผลรอบสุดท้าย
       5.2.1   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  1900 - 888 563 และ Internet http://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556
      5.2.2   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพ เรือ  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

6. การจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร ราคา ชุดละ 60 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 จนถึงวันปิดรับสมัคร  (14 มีนาคม พ.ศ.2556) สามารถซื้อระเบียบการรับสมัคร ได้ที่
   6.1    พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
      -   โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ                                   
      -   โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
      -   ราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ        
      -  กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพ ฯ (พระราชวังเดิม)
      -   ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ 
      -    สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสรท่าช้าง  กรุงเทพ ฯ)
   6.2    พื้นที่ต่างจังหวัด
      -   โรงเรียนเตรียมทหาร  จังหวัดนครนายก            
      -   ฐานทัพเรือสัตหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
      -   ฐานทัพเรือสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
      -  กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3  จังหวัดภูเก็ต                   
      -   สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.5  สัตหีบ)    
      -   สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่
      -   กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จังหวัดจันทบุรี
   6.3 สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 100 บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ    ส่งในนาม "สำนักงานสอบคัดเลือก" โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัส 10270 ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2475 - 3890, 0 - 2475 - 3980  และ 0 - 2475 - 3990

ตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ

ลำดับที่
รายการ
วันเวลา
สถานที่
1.
จำหน่ายใบสมัคร
- ตั้งแต่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 จนถึงวันปิดรับสมัคร  (14 มีนาคม พ.ศ.2556)
- ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
- หน่วยงานของกองทัพเรือ

- จำหน่ายทางไปรษณีย์
2.
วันรับสมัคร
- 7 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
- 9 - 14 มีนาคม พ.ศ.2556
- สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต
- โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
3.
สอบภาควิชาการ
- 6 เมษายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (ถนนบางนา ตราด กม.8)
4.
ประกาศผลสอบภาควิชาการ อย่างเป็นทางการ และรายงานตัว
- 12 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.

โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)
 
 
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Line) หมายเลข 1900-888-563 
5.
ทดสอบสุขภาพจิต
-  29 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
6.
ส่งหลักฐานเพิ่มเติม
29 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
7.
ตรวจร่างกาย
29 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ
8.
สอบพลศึกษาและสัมภาษณ์
1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)
 
9.
ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายรายงานตัว
รับทราบคำชี้แจงการทำสัญญา
- 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.
เวลา 06.00 น. 09.30 น.
ฟังคำชี้แจงตั้งแต่เวลา 09.30 . 12.00 น.
-โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)
(สอบถามผลทางโทรศัพท์ และทาง Internet วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00)
10.
รายงานตัว/ทำสัญญามอบตัวเข้าศึกษา
เดือน พ.ค. เวลา 08.00 น. 12.00 น.
- มอบตัวนักเรียน เวลา 13.00 น.
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เวลา 13.00 น. 15.00 น.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)
11.
บุคคลสำรองรายงานตัว/รอฟังผล
เดือน พ.ค.
รายงานตัว เวลา 11.00 น. 12.00 น.
รอฟังผล เวลา 12.00 น. 13.00 น.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)
12.
เปิดภาคการศึกษา
เดือน พ.ค.
- โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)


Download ประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าสาร รร.นายเรือ http://www.rtna.ac.th/