บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปี การศึกษา 2556

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร ๒ ปี  
เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ  ปวส.( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างสำรวจ )  รับรองว่ามีงานทำแน่นอน  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย  และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี
คุณสมบัติเบื้องต้น
เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี   (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙)
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐
มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

การจำหน่ายใบสมัคร
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
- ซื้อด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนแผนที่  กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
การรับสมัคร
- สมัครทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่  วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
- สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดต่างๆดูได้จากเอกสารด้านล่าง
หากผู้สมัครมีข้อขัดข้อง สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร ๐-๒๒๘๑-๘๖๖๒ , ๐-๒๒๘๒-๐๑๑๓ และ ๐-๒๒๘๑-๘๖๖๙

ประกาศการสมัครhttp://www.rtsd.mi.th/school/images/pdf/entrancesurveyschool.pdf

เอกสารแนะนำการสมัครhttp://www.rtsd.mi.th/school/images/pdf/images/pdf/%20introduce.pdf

ขอบคุณ น้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น http://www.dekdude.com/ ที่แจ้งข่าว