บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)หน่วยทหารมหาดราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการรับสมัครในห้วงที่ผ่านมา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 28 ปี
 1.1 เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 1.2 บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
 1.3 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 1.5 มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 1.7 ความสูงตั้งแต่ 165 ซม. ขึ้นไป ไม่เกิน 180 ซม.
 1.8 นับถือศาสนาพุทธ
 1.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
 1.10ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด(มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
 1.12 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้อยหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว็นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 1.13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
 1.14ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 1.15 ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
 1.16ว่ายน้ำเป็น
1.17 เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็กฯ
1.18 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือค้ำประกันผู้สมัครชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถฝึกจนจบหลักสูตร
1.19 ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีโดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย
 
2. หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร(ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)
 2.1 ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
 2.4 วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)
 2.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 2.6 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)
 
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 3.1 สอบสัมภาษณ์ วิชาทหารเบื้องต้น,ความรู้รอบตัว สอบสัมภาษณ์ และดูบุคลิกลักษณะ
 3.2 ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
 3. 3 ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ. (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
 3.4 พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  
4. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 4.1 ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งดังนี้
      4.1.1 เทอมที่ 1 (7 สัปดาห์) ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
      4.1.2 เทอมที่ 2 ( 7 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 2,000 บาท
      4.1.3 เทอมที่ 3 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 4,000 บาท
      4.1.4 เทอมที่ 4 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 9,000 บาท
4.2 หลังการฝึกจบยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินรายได้รายเดือน 9,000 บาท
4.3 ต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการบรรจุ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ่งผู้ ได้รับการรรจุ หากมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่องานดีจะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนกำหนด
4.4 มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล,สมรสพระราชทาน,นาคในพระราชานุเคราะห็หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื่นๆ)
4.5 ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
4.6 ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร
4.7 มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
4.8 มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม
4.9 อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
4.10 การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับโรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หมายเลขโทร. 0-2456 9452,02-356 0893
4.10ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
 
5. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
5.1 โดยเริ่มประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2555 – 8 กุมภาพันธ์ 2556
5.2 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904  ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น)
5.3 รายงานตัวดำเนินการกรรมวิธีคัดเลือก ตั้งแต่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2556
5.4 ปล่อยพัก ตั้งแต่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2556
5.5 รายงานตัวเข้ารับการฝึก ตั้งแต่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2556
5.6 เปิดหลักสูตรการฝึกในวันที่ 1 มีนาคม 2556 จบการฝึกในวันที่ 15 กันยายน 2556 (หลักสูตรการฝึกระยะเวลา 26 สัปดาห์)
 5.3 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. 0 2-356 0893, 02-456 9452