บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 5
2.2 บิดาและมารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือต้องโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกประเภท หากตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยหรือเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้

3. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพะตำแหน่ง
3.1 ตแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี
3.1.4 มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.5 มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
3.2 ตแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)
3.2.1 สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.2.2 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คา
3.2.3 มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4. หลักฐนกรรับสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) หรือคำสั่งสิบตรีกองประจำการสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีกองประจำการ
4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.4 ใบมรณบัตรของบิดาและมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
4.5 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ
4.6 ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบสำคัญทางทหารสำหรับ
4.7.1 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้ สด 8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.100 - 075)
4.7.2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยรักษาดินแดน ใช้ สด 8 หนังสือสาคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร
4.8 คำสั่งแต่งตั้งยศทหาร (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งยศ)
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
4.10 ในกรณีเป็นบุตรของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจและพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นกรณีผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นำหลักฐานของ บิดา มารดา ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ ฯ ต่อไป
4.11 เอกสารตามข้อ 4.2 4.10 ให้ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย
4.12 การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

5. วิชที่สอบ
5.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
5.1.1 ภาควิชาการ
- กฎระเบียบการจราจรทางบก จำนวน 10 คะแนน
- ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น จำนวน 10 คะแนน
- วิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
- วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
5.1.2 ภาคปฏิบัติ
- การนำรถเข้าจอดในที่จากัด จำนวน 10 คะแนน
- การขับรถตามช่องทางบังคับ จำนวน 10 คะแนน
- การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร จำนวน 10 คะแนน
- การปรนนิบัติบำรุงยานยนต์ จำนวน 10 คะแนน
5.1.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน
5.2 ตแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)
5.2.1 ภาควิชาการ
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 จำนวน 30 คะแนน
- วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
5.2.2 ภาคปฏิบัติ
- พิมพ์ดีดภาษาไทย จนวน 30 คะแนน
5.2.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน
6. รยละเอียดอื่น ๆ
6.1 เปิดรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0900 - 1600 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6.2 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับฟังคำชี้แจงในการสอบ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 1000 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6.3 สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 0900 - 1600 ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้
6.4.1 ประกาศผลสอบตำแหน่ง พลขับรถรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อไปสอบรอบสองที่ รร.ขส.ขส.ทบ. ต่อไป
6.4.2 ประกาศผลสอบตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไป
7. ระเบียบการเข้สอบ
7.1 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นและให้นาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบในวันทดสอบด้วย
7.2 ห้ามนำตำราและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ

ฝ่ายกาลังพล โทร. 0 - 3648 - 6573 - 6 ต่อ 35010 - 2
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองพลทหารปืนใหญ่ http://www2.rta.mi.th/armyweb/arty-div