บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

พนักงานราชการ กับแนวทางการรับราชการทหาร ทำไมหน่วยทหารจึงเปิดรับพนักงานราชการเพิ่มขึ้น

ขอบคุณภาพ : พธ.ทบ.47
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

แนวทางการบรรจุพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวนของหน่วยที่มีกรอบอัตราพนักงานราชการ กองทัพบก กำหนดแนวทางการบรรจุพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน ในหน่วยที่มีกรอบอัตราพนักงานราชการ โดยกองทัพบกจะจัดสรรโควตาพนักงานราชการให้เมื่อหน่วยได้รับแล้วหน่วยจะต้องเสนอปิดอัตรานายทหารประทวน เท่ากับโควตาที่ได้รับแนวทางนี้ เพื่อนำงบประมาณที่ลดลงจากอัตรานายทหารประทวนที่ปิดไปบรรจุกำลังพลเพื่อเติมให้กับหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพล

ประเภทพนักงานราชการ
ประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ
1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้อง
ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ

การทำสัญญาจ้าง
1.ส่วนราชการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาตามความจำเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช่น 2 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี 
2.กรณีที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระที่จำเป็นต้องต่อสัญญา ส่วนราชการต้องทำสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทางของการทำสัญญาจ้างในครั้งแรก โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานตามประกาศ ... เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

สวัสดิการของพนักงานราชการ
1.รักษาพยาบาลใช้ประกันสังคม
2.ลาป่วย 30 วันทำการ โดยได้รับเงินเดือน
3.ลาพักผ่อนปีละ 10 วัน
4.ลากิจปีละ 10 วัน
5.การปรับเงินเดือนปีละครั้ง อยู่ราวๆ 4%
6.การเบิกค่าเดินทางไปราชการได้ ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ได้เท่าข้าราชการ 
7.ค่าครองชีพ วุฒิ .ตรี ได้เงินเดือนเต็ม 18,000 บาท ไม่มีค่าครองชีพ
8.ค่าครองชีพ วุฒิ ต่ำกว่า .ตรี เงินเดือนไม่เกิน 13,285 บาท จะได้ค่าครองชีพ 2,000 รวมไม่เกิน 13,285 บาท

พนักงานราชการ ไม่สามารถเลื่อนขั้นหรือระดับเป็นข้าราชการได้ หากต้องการรับราชการ(หน่วยข้าราชการพลเรือน) จะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ กพ. และสอบ ภาค ข. ค. ในหน่วยงานที่เปิดสอบในตำแหน่งนั้นๆ ถ้าเป็นหน่วยทหารต้องสอบ (แข่งขันกับบุคคลทั่วไป) ที่หน่วยเปิดสอบ