บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างยานยนต์ล้อ , ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 17 อัตรา
1.2 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
1.3 เสมียน จำนวน 11 อัตรา
1.4 พลสลับสาย , พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา
1.5 พลสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.6 พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน
2.1.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี
( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 ) และงดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2535 1536
ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 และงดรับบุคคล จำพวกที่ 2,3,4
2.1.2 ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 5 มีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
2.2 ผู้สมัคร และ บิดา - มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, นายตำรวจสัญญาบัตร และนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดา จะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 ไม่รับสมัครบุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย
2.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ ,ไม่บกพร่องในศีลธรรม และ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ประพฤติตัว เป็นภัยต่อสังคม
2.6 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภท สำหรับ
ผู้มีประวัติคดีอาญาต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ ซึ่งหากตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุ
2.7 ไม่เคยออกจากการเป็นข้าราชการทหารประจำการ เพราะความประพฤติ บกพร่อง หรือ ถูกไล่ออกมาก่อน
2.8 ทหารกองหนุนที่มี ยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. งดรับสมัคร
2.9 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างยานยนต์สายพาน 
3.1.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5
หรือบุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี(ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
3.1.2 มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษา ม.3 แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขาช่างยนต์ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ตำแหน่ง ช่างเขียน
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4 , 5 หรือ บุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
3.2.2 มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษาจาก ม.3 แล้วศึกษาต่อใน ระดับ ปวช.) ประเภทวิชา ช่างเทคนิคสถาปัตกรรม , สาขาจิตรกรรม, สาขาเคหภัณฑ์, สาขาศิลปหัตถกรรม , สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาศิลปะ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 ตำแหน่ง เสมียน , เสมียนกองร้อย , เสมียนกองบังคับการ , เสมียนเสบียง , นายสิบกระสุน และ นายสิบน้ำมัน
3.3.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
3.3.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มัธยมศึกษาตอนต้น ) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3.3 มีความรู้ทางด้านพิมพ์ดีด และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.4 ตำแหน่ง พลสลับสาย และ พนักงานวิทยุโทรเลข
3.4.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
3.4.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.4.3 มีความรู้ในการใช้วิทยุ , โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.5 ตำแหน่ง พลสูทกรรม
3.5.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2537 )
3.5.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.5.3 มีความรู้ทางด้านโภชนาการ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.6 พลขับรถ
3.6.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (ครบ 22 ปีบริบูรณ์ใน พ.ศ.2555) แต่ไม่เกิน 30 ปี
3.6.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.6.3 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

4. หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสมัคร
4.1 สำเนาใบสุทธิ หรือ ใบประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอยางหนึ่ง พร้อมฉบับจริง
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร - บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด พร้อมฉบับจริง
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร พร้อมฉบับจริง ดังนี้.-
4.5.1 กรณีผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้หนังสือสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
4.5.2 ผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 ใช้หนังสือสำคัญทหารกองหนุน ( สด.8 ) และ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
4.5.3 บุคคลพลเรือนผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ใบแบบรับรอง (สด.43) และ ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ( ใช้สำหรับกรณีสมัครตำแหน่งช่าง )
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรของบิดา มารดา และทะเบียนบ้านที่ประทับตราคำว่ตาย ” ( ถ้ามี )
4.7 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะตำแหน่งพลขับรถ) พร้อมฉบับจริง
 
5. กำหนดวัน , เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 20 ธ.ค.55 ในวันและเวลาราชการ
5.2 สถานที่รับ สมัคร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี(แหล่งชุมชนนายทหารประทวน หลังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ )
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแจ้งสถานที่สอบภาควิชาการ ณ โรงพลศึกษากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.55
 
6. กำหนดการสอบ และ การประกาศผลการสอบ
6.1 การสอบขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ)
6.1.1 การสอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ 7 ม.ค.56
6.1.2 ประกาศผลสอบขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.56
6.2 การสอบขั้นที่ 2
6.2.1 การทดสอบร่างกาย ในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.56
6.2.2 การตรวจร่างกาย ในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.56
6.2.3 การสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 15 ม.ค.56
6.2.4 การสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 16 ม.ค.56
6.2.5 ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 (ขั้นสุดท้าย) ณ โรงพลศึกษา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 21 ม.ค.56

7. ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย ที่สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (ฝ่ายกำลังพล) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร. 0-37471078, 037471439 ต่อ 63311