บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2556คุณสมบัติ
- เพศชาย สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
อายุ 14-17 ปี (พ.ศ.2539-2542)
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
(รายละเอียดที่www.rtafa.ac.th) รอการอัพโหลด

 


การสมัครทางไปรษณีย์

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2555 ถึง 22 มกราคม 2556 ระเบียบการและใบสมัคร ราคาเล่มละ 100 .- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการสมัครทางไปรษณีย์ ให้สั่งซื้อระเบียบการและใบสมัคร โดย Download จาก www.rtafa.ac.th ส่งมาพร้อมกับธนาณัติ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 เท่านั้น ชื่อผู้รับเงิน หัวหน้ากองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556 ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาใบรับฝากชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) จำนวน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่อยู่ตามข้อ 3.1.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัครทาง Internet รับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th/ ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300.-บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การรับสมัครด้วยตนเอง

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 13 มีนาคม 2556 ระเบียบการและใบสมัครราคาเล่มละ 60.- บาท (หกสิบบาทถ้วน) ไม่มีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2556 ค่าสมัครคนละ 250.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เปิดรับสมัครที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

สถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2534 3624 - 7 หรือ www.rtafa.ac.th, www.rtaf.mi.th