บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส..) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 13 อัตรา


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 5 อัตรา
-ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 710, 711, 716, 760) 3 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050, 051) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สำหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี -สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตำมความในพระราชบัญญัติรัราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนด ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ..2526 -..2533 )
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( .3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือก ได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต พิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

3.2 ตำแหน่ง เสมียน
3.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ..2526 -..2537 )
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( .3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์

3.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อและช่างยานยนต์สายพาน
-ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ( เกิด พ..2526 -..2537 ) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างยนต์ เท่านั้น สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูง กว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ
-ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปี ( เกิด..2526 -..2537 ) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่า นั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.5 ตำแหน่ง ช่างเขียน
-ต้องเป็นทหารกองหนุน และนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ( เกิด..2526 -..2537 ) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างสถาปัตยกรรม เท่านั้น สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.6 ตำแหน่ง พลวิทยุ
3.6.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ..2526 -..2537 )
3.6.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( .3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี

4. คุณสมบัติพิเศษ ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ดังนี้
4.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จ พิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
4.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
4.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษในข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว

5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ( ไม่รับใบประกาศ )
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา
5.5 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.8 )
5.6 สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.3 )
5.7 สำเนาประวัติทหารบก ( แบบ ทบ.100075 )
5.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( รับรองไม่เกิน 6 เดือน )
5.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา ( ถ้ามี )
5.10 สำเนามรณบัตร ของ บิดา มารดา ( ถ้ามี )
5.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร ( แบบทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน )
5.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 2 รูป

6. กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 12 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ ( 08301600 )

7. สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
7.1 สถานที่ขายใบสมัคร
-กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
7.2 สถานที่รับสมัคร
-กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

8. กำหนดการสอบคัดเลือก
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 0900 ณ สถานที่ตามข้อ 7 และทางเว็บไซด์ พล..4 หรือ กกล.นเรศวร (http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือ http://www.naresuantaskforce.com/index.php )
8.2 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
8.2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0700 เป็นต้นไป โดยให้พร้อมเวลา 0645 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
8.2.2 การทดสอบภาควิชาการ ความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( .3 ) และความรู้ตามตำแหน่งที่กำหนด เวลา 1500 -1730 พร้อมเวลา 1430 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.3 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
8.4.1 ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ทุกตำแหน่ง ) เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.4.2 สอบสัมภาษณ์ ( ทุกตำแหน่ง ) ตั้งแต่เวลา 1330 เป็นต้นไป โดยพร้อมบริเวณ หลังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
-วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 0900 ณ กองพลทหารราบที่ 4 และทางเว็บไซด์ พล..4 หรือ กกล.นเรศวร ( http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือhttp://www.naresuantaskforce.com/index.php )

10. อื่น ๆ
10.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055 2450709 ต่อ 73252, 73254 ในเวลาราชการ
10.2 การด่าเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ ในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด่าเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างสำหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทราบโดยตรง เพื่อด่าเนินการตามระเบียบ และหากมีหลักฐานที่สามารถด่าเนินการได้จะมีรางวัลน่าจับพร้อมทั้งจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพลทหารราบที่ 4 http://www.rta.mi.th/23100u