Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก

รมการสารวัตรทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 5 เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เสมียน  สห.ทบ.              จำนวน   1    อัตรา
1.2 เสมียน     รร.สห.ทบ.       จำนวน   1    อัตรา
1.2 พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ. จำนวน   1    อัตรา

เอกสารประชาสัมพันธ์ การสอบเข้าเรียนพยาบาลทหาร และผู้ช่วยพยาบาลทหารบก

สำหรับปีการศึกษา 2556 เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์การสอบ โดยสังเขป ว่าน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อน้องๆจะได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ครับ
ห้วงเวลาการรับสมัครประมาณ เดือน ม.ค.-มี.ค. 56 
ถ้ามีรายละเอียดที่แน่นอนผมจะนำมาแจ้งให้ทางทาง Army Etc ต่อไปครับ 

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556องพลทหารราบที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) สังกัด กองพลทหารราบที่ 5 ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.15 พัน.1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ร.25 พัน.3 จนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ม.พัน.16 จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ป.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง สพบ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กอง พธ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) ฝสพ.พล.ร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร.15 พัน.2 จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน.สร.5 จำนวน 1 อัตรา
1.10 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกลังพล (ชกท.716) ป.พัน.25 จำนวน 1 อัตรา
1.11 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716) ส.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา
1.13 ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050) ช.พัน.5 จำนวน 1 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร และพนักงานราชการ

มณฑลทหารบกที่ 24  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน  1  ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา  (อัตรา สิบเอก) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24   มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 24 (อัตราพลอาสาสมัคร) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 24 http://www.mtb24new.mtb24.net

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานของ กรม ทพ.33

ตำแหน่งที่รับสมัคร


- อส.ทพ. (ชาย) จำนวน 296 นาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
2.5 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2535 ซึ่งจะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช 2556)
2.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จนวน 1 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ( อัตรา พลอาสาสมัคร )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลอาสาสมัคร ชกท. 591 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 1-21 พ.ย. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( 1 อัตรา )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เสมียน แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 21 (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -7 ธ.ค. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ( 3 อัตรา )
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลสารวัตร ชกท. 951(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไม้ ชกท. 511(อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ช้างไฟฟ้า-ประปา (อัตราสิบเอก) ชกท. 355จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 22-30 พ.ย. 55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

ทั้งหมดทั้ง 3 การรับสมัครสมัครได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันเวลาราชการ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-255530-8 ต่อ 2256
ที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 21 http://www.mtb21.org

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พลขับรถ (ชกท.640) อัตรา ส.อ. จำนวน 5  อัตรา
 • เสมียน และเสมียนกองร้อย (ชกท.710) อัตรา ส.อ. จำนวน 4  อัตรา  
 • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) อัตรา ส.อ. จำนวน 2  อัตรา 
 • เสมียนกำลังพล (ชกท.716) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา  
 • เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา 
 • ช่างเขียน (ชกท.810) อัตรา ส.อ. จำนวน 1  อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556


กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจาการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.. 2526-2538)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2556
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี โดยจะทการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ
ของกองทัพบก
1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. 2534 ถึง พ..2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ..2535 และ พ.. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ..2532 )
1.4 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ..2532)

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 3)

ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 2) 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี จำนวน 120 อัตรา

รับสมัครตังแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2555
สามารถตรวจสอบและจัดส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดา และมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน
 • สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
 • สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก
 • ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.รัฐ

กำหนดการรับสมัคร กรม ทพ.43


วันนี้ 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 55 ..   เปิดรับสมัครพลเรือน,ทหารกองหนุนเป็น อส.ทพ.   

วันที่  18 ธ.ค. 55 เวลา 07.30 น. .. ทำการทดสอบร่างกายคัดเลือกเป็น อส.ทพ.

วันที่ 5 ม.ค. 56 - วันที่ 20 ก.พ. 56 .. เข้ารับการฝึกหลักสูตรทหารพรานใหม่รุ่นที่ 1//2556 ณ กรม ทพ.43 (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

*** หมายเหตุ มีการตรวจสอบสารเสพติดและประวัติการก่อคดีอาชญากรรม หากมีประวัติหรือตรวจสอบพบสารเสพติด หน่วยจะไม่รับการทดสอบในขั้นต่อไป***
 
รูปถ่ายขนาด 3x4 จำนวน 4 รูป
กรุณาจัดส่งเอกสารตามที่ระบุ
กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร 073 340323
E-mail: pran43th@gmail.com
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43 http://pran43.blogspot.com

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในส่วนของ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 8 อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) 5 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710,711) 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกเนิด
2.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 25252537) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่กว่า 22 ปี บริบูรณ์

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส..) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 13 อัตรา


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 5 อัตรา
-ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 710, 711, 716, 760) 3 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
-ตำแหน่ง พลวิทยุ (ชกท.050, 051) 1 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก สอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมสรรพาวุธทหารบก สอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
จำนวนตำแหน่งที่รับสมัคร 9 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 19 พ.ย.55 - 23 พ.ย.55
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ กรมสรรพาวุธทหารบก
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพาวุธทหารบก http://www.rta.mi.th/tec-div-ord/mywab/mianwab1.html

กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน


กรมสารบรรณ ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง 
 • เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และในตำแหน่ง 
 • พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
 • รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)
1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร  นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) มทบ.31
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ป.พัน.1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ส.พัน. 13
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.11 พัน. 1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.1 รอ.
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) พล.ร.4
 • เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
การศึกษา ปวช. ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขา การบัญชี หรือ พณิชยการ(ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
งดรับบรรจุบุคคลพลเรือน ที่เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ
รับสมัคร วันที่ 8-30 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ พนักงานราชการ 7 อัตรา

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
 • ตำแหน่งพนักงานการเงินและ บัญชีจำนวน 6 อัตรา รับเพศหญิง
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รับเพศชาย
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 
เพศหญิง การศึกษา ปวช. พานิชยกรรม หรือพณิชยการ
เพศชาย ม.ต้น สามารถปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประปาได้
รับสมัครวันที่ 8-28 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก http://www.findept.com/

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 300 อัตรา

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในหน่วย กรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส จำนวน 300 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1.บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.57
2.สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า
3.ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก(เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ม.ค. 56 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 2) 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/ารบก

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.. ) ประจปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างยานยนต์ล้อ จนวน 1 อัตรา
1.2 พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.4 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.-
๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ

ห้วงเวลา สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ของ ทบ.จากกรมยุทธศึกษาทหารบก

น้องๆถามผมกันมามากมายเกี่ยวกับห้วงเวลาในการสอบกับ ทบ. ขอตอบไว้ตรงนี้เลยโดยข้อมูลจาก ยศ.ทบ. ไม่ว่าจะเป็น สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เป็นนายทหารสัญญาบัตร,รับสมัครและสอบคัดเลือก นนส.ทบ.และ นนส.เหล่า ร.,และ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น นป.สายงานสัสดี 

ปฏิทินแผนงาน กคพบ.ยศ.ทบ. ปีงบประมาณ 2555 ที่เกี่ยวกับการรับสมัครดูรายละเอียดในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า - ประปา (ชกท.355) จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 22 ต.ค. 55 ถึง 9 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ใน 12 พ.ย. 55
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ "แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบกโทร. 0-2282-6643 โทร.ทบ. 91533,95833 (ในวันและเวลาราชการ)"
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสวัสดิการทหารบก http://www.awd-rta.com

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 • เสมียน จำนวน 2 อัตรา
 • พลวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องดีเซล จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

กองพลพัฒนาที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียนธุรการกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 201 จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง กองพันทหารช่างที่ 202 จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1ตำแหน่ง เสมียน (ชกท. 710) ศร.(อัตรา ส.อ.) เหล่า ร.จำนวน 1 อัตรา
1.2ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท. 541) รพ.ค่ายธนะรัตน์ (อัตรา ส.อ.) เหล่า พ.จำนวน 1 อัตรา
1.3ตำแหน่ง พลขับ (ชกท. 640) ศร.(อัตรา ส.อ.) เหล่า ขส. จำนวน 1 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานทางสาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
28 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ www.comm.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  www.comm.rtaf.mi.th

กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก
 1. พลขับ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 2. พลขับ กองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 3. พลขับ กองพันเสนารักษ์ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 4. พลขับ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 5. พลขับ กองพันทหารม้าที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 6. พลขับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 7. พลขับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างวิทยุ กองร้อยสารวัตรทหาร กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 9. ช่างเครื่องมือกล กองพันทหารช่างที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 10. เสมียนพิมพ์ดีด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 11. เสมียนกองร้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 12. เสมียนกองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 จำนวน 1 อัตรา

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน(ปลดประจำการ) สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 25561. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 เป็นชายโสด อายุ 17 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539)สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.56 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 24  31 ธันวาคม พ.ศ.2535)
1.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

กำหนดการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2556 ตารางกหนดการปฏิบัติต่างๆ ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2556 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 85 อัตรา ดังนี้
 1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 13 นาย
1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 16 นาย
1.3 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 35 นาย
1.4 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 20 นาย
1.5 หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 1 นาย

กรมทหารพรานที่ 32 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 16 อัตรา

กรม ทพ.32 จะดำเนินการเปิดรับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 16 อัตรา  ณ บก.กรม ทพ.32 ฐานแสงเพ็ญ บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น.น.
 • รับสมัครวันที่ 5 - 16 พ.ย.55 เวลา 0900 - 1600 น. 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 พ.ย.55 
 • กำหนดทดสอบ (ข้อเขียน, ร่างกาย, สัมภาษณ์) วันที่ 20 - 21 พ.ย.55 (เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)
 • ประกาศผลวันที่ 23 พ.ย.55