บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2556 ตารางกหนดการปฏิบัติต่างๆ ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2556 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
การจำหน่าระเบียบการ
ตั้งแต่ 1 ..55 เป็นต้นไป
โรงเรียนจ่าอากาศ, กองบินต่างๆ และ รร.การบิน
ผู้สมัครสามารถสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ได้
รับสมัครทางไปรษณีย์
ตั้งแต่ซื้อใบสมัครถึง
25 ..56
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ให้โรงเรียนจ่าอากาศ
จะถือตราประจวันที่ส่งทางไปรษณีย์
ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร
รับสมัครทาง Internet
ตั้งแต่วันจำหน่าระเบียบการถึง 31 ..56
Internet
http://www.atts.ac.th
สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 2 - 8 ..56 เวลา 08.30 - 15.00 .
ห้องประชุม
โรงเรียนจ่าอากาศ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัคร ส่งเอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
ตั้งแต่วันที่สมัคร - วันที่ 15 ..56 เวลา 08.30 - 16.00 . (เฉพาะวันราชการ)
ทางไปรษณีย์ หรือ โรงเรียนจ่าอากาศ
ผู้สมัคร ส่งหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม(ถ้ามี) ทางไปรษณีย์หรือที่โรงเรียนจ่าอากาศ (ด้วยตนเองหรือผู้แทน)
ประกาศสถานที่สอบ
ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ
วันที่ 20 ..56 เป็นต้นไป
Internet
http://www.atts.ac.th
สอบภาควิชาการ
วันที่ 3 มี..56
ตามที่ประกาศทาง
Internet
ผู้สมัครไปพร้อมที่สถานที่สอบ
ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
ประกาศผลสอบ ภาควิชาการทาง Internet
วันที่ 12 มี..56
Internet
http://www.atts.ac.th, โทร.1900 888 557
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
วันที่ 14 มี..56 เวลา 08.30 - 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ดูผลสอบจากการปิดประกาศ
รายงานตัวและลงชื่อ
รับทราบ
วันที่ 14 มี..56 เวลา 08.30 - 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ลงชื่อรับทราบภายใน วัน เวลาที่กาหนดพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
สอบความถนัด และ วิภาววิสัย
วันที่ 15 มี..56 เวลา 08.00 - 12.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ให้ผู้สมัครพร้อมทีโรงเรียนจ่าอากาศ
ก่อนเวลา 07.00 .
ตรวจร่างกายทางแพทย์สอบสัมภาษณ์ พลศึกษา
วันที่ 18 - 22 มี..56
เวลา 08.00 - 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ
ให้ผู้สมัครพร้อมที่โรงเรียนจ่าอากาศ
ก่อนเวลา 07.00 .
ส่งเอกสารแสดงระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรฉบับจริง
ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 มี..56 เวลา 08.30 - 16.00 .(เฉพาะวันราชการ)
โรงเรียนจ่าอากาศ
ผู้สอบได้ภาควิชาการนาเอกสารแสดงระดับผลการเรียนตลอดหลักสูตร ฉบับจริง มาให้ (ด้วยตนเองหรือผู้แทน)
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายทาง Internet
วันที่ 3 เม..56
Internet
http://www.atts.ac.th, โทร.1900 888 557
ประกาศผลสอบ
ขั้นสุดท้าย
วันที่ 5 เม..56
เวลา 08.30 - 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ดูผลสอบจากการปิดประกาศ
รายงานตัว และ
ลงชื่อรับทราบ
วันที่ 5 เม..56 เวลา 08.30 - 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ลงชื่อรับทราบภายใน วัน เวลาที่กาหนด
พ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
วันทสัญญา
วันที่ 18 เม..56 เวลา 08.30 – 16.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ให้ทำสัญญาตาม วัน เวลาที่กาหนดพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สอบได้ลำดับสำรองฟังผลสอบ
วันที่ 19 เม..56 เวลา 10.00 – 11.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ให้ผู้สอบได้สำรองฟังผลด้วยตนเอง ตาม วัน เวลาที่กหนดพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ทำสัญญา
วันที่ 19, 22,23 ..56เวลา 08.30 – 12.00 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ให้ไปตาม วัน เวลาที่กำหนด พ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
วันที่ 1 ..56 เวลา 08.30 .
โรงเรียนจ่าอากาศ
ให้ไปตาม วัน เวลาที่กำหนด พ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนจ่าากาศ http://www.atts.ac.th