บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 32 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 16 อัตรา

กรม ทพ.32 จะดำเนินการเปิดรับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 16 อัตรา  ณ บก.กรม ทพ.32 ฐานแสงเพ็ญ บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น.น.
  • รับสมัครวันที่ 5 - 16 พ.ย.55 เวลา 0900 - 1600 น. 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 19 พ.ย.55 
  • กำหนดทดสอบ (ข้อเขียน, ร่างกาย, สัมภาษณ์) วันที่ 20 - 21 พ.ย.55 (เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)
  • ประกาศผลวันที่ 23 พ.ย.55
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี (งดรับผู้เกิด พ.ศ.2535)
2. มีสัญชาติไทย
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3
4. ร่างกายแข็งแรง ตรากตรำทำงานในพื้นที่ทุรกันดารได้
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องโทษคดีอาญา
6. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด
5. สำเนาสำคัญทางทหาร (สด.43, สด.8, สด.9) จำนวน 3 ชุด (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)
7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 32 https://sites.google.com/site/pran32saengpennan/home