บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

กองพลพัฒนาที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียนธุรการกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 201 จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง กองพันทหารช่างที่ 202 จำนวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2535 - 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจตรวจเลือกเข้ารับกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.2497

1.2 ผู้สมัคร บิดา, มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม. ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบอก 75/78 ซม.)

1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง

1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2.1 ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ

2.1.1 เป็นทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 มีอายุไม่เกิน 29 ปี บริบูรณ์

2.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์


2.2 ตำแหน่งเสมียนธุรการกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง

2.2.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 มีอายุไม่เกิน 29 ปี บริบูรณ์

2.2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร โดยนำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด (งดรับสมัครกรณีเอกสารไม่ครบ)

3.1 ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

3.4 หนังสือสำคัญ สด.8 สำหรับ ผู้ที่เป็นทหารกองหนุน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (ปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5) จะต้องมีหนังสือสำคัญประจำแสดงวิทยฐานะจาก กรมการรักษาดินแดนด้วย สำหรับบุคคลพลเรือน จะต้องมีหนังสือสำคัญ สด.9 และ สด.43

3.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

4. วันเวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (0830 - 1600) ห้องฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 2 เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 - 4493 - 4701 - 3 ต่อ 21411

5. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก

5.1 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ

5.1.1 ความรู้ภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 20 คะแนน

5.1.2 ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน

5.1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร               20 คะแนน

5.1.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ (เฉพาะตำแหน่ง) 30 คะแนน

5.1.5 สอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน

5.2 ผู้สมัครสอบตำแหน่ง เสมียนธุรการกำลังพล และเสมียนส่งกำลัง

5.2.1 ความรู้ภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 20 คะแนน

5.2.2 ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน

5.2.3 ระเบียบงานสารบรรณ 20 คะแนน

5.2.4 ความรู้คอมพิวเตอร์  30 คะแนน

5.2.5 สอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน


5.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ไม่คิดคะแนนผู้เข้ารับการทดสอบต้องทำการทดสอบ ให้ครบถ้วน ตามรายการทดสอบ (ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น และท่าวิ่ง 2 กม.) โดยให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 ของเกณฑ์ ที่กองทัพบกกำหนด ผู้ที่ขาดการทดสอบหรือได้คะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 50 หน่วยจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ

6. กำหนดวันสอบคัดเลือก

6.1 ทดสอบภาควิชาการ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 น. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 1300 - 1600 น.

6.2 สถานที่ทดสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันสมัครสอบ

7. ประกาศผลการสอบ จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ได้อนุมัติตัวบุคคลแล้ว
กองพลพัฒนาที่ 2 โทร./โทรสาร. 0-4493-4701-3, 0-4493-4705


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองพลพัฒนาที่ 2