บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน(ปลดประจำการ) สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 25561. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 เป็นชายโสด อายุ 17 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539)สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.56 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 24  31 ธันวาคม พ.ศ.2535)
1.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
2.3 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน
 
3. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
3.1 ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ
3.1.1 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3.1.2 ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
3.1.3 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3.1.4 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
3.1.5 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3.1.6 ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 
3.1.7 ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ
3.1.8 ร้านสวัสดิการทหารเรือ 
3.1.9 ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น 
3.1.10 ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
3.1.11 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต   
3.1.12 สถานีวิทยุเสียงจาก ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส
 

3.2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 ถึง 28 มกราคม 2556 โดยจะถือวันประทับตรไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 110.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (พิเศษไม่รับธนาณัติ online )
 
4. การรับสมัคร
4.1 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะถือวันประทับตรไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
4.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2.1 ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 12 20 มกราคม 2556 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ
4.2.2 ส่วนกลาง ตั้งแต่ 9 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขต
 
รายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ 
วิชคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 0 2475 3663-4 และ 0 2475 3643 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่  “ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี2556″

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ