บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 • เสมียน จำนวน 2 อัตรา
 • พลวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องดีเซล จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เป็น ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-30 ปี งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด 2535-2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ

เสมียน เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น(ม.3) หรือเที่ยบเท่า สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้ มีความรู้เรื่องงานสารบรรณและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
พลวิทยุ เป็นทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น(ม.3) หรือเที่ยบเท่า สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้ มีความรู้เรื่องงานสารบรรณและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ช่างซ่อมเครื่องดีเซล เป็นทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์
ช่างยานยนต์ล้อ เป็นทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์
ช่างไม้ก่อสร้าง เป็นทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง
ช่างไฟฟ้า เป็นทหารกองหนุน ความรู้ไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วสามารถที่จะไปปฏิบัติราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
วิชาที่สอบ 
ตำแหน่งเสมียน และพลวิทยุ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555  50 คะแนน
 • ภาษาไทย 25 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล ช่างยานยนต์ล้อ ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า
 • ทฤษฎีช่างตามสาขาวิชา  50 คะแนน
 • ภาษาไทย 25 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
สอบปฏิบัติ 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน
ทดสอบร่างกาย (วิ่ง  2 กม. ดันพื้น ลุกนั่ง)
คะแนนเพิ่ม
บุตรข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ.ที่ประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามขั้นสูงสุดที่ฝึกสำเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มให้ 3-5 ใน 100 คะแนน
บุตรข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจำการ เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ย. 55 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 0 3233 7914 และ 0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 53125
กำหนดการสอบ สอบวิชาการ 27 พ.ย. 55
สอบปฏิบัติ 12 ธ.ค. 55
ทดสอบร่างกาย 1- ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ 13 ธ.ค. 55
ประกาศผลสอบ  ณ กองบัญชาการ กรมทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
วิชาการ 4 ธ.ค. 55
ขั้นสุดท้าย 20 ธ.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่