บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.-
๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ
๒.คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๒ เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่ปลดพ้นจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
และ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
๒.๓ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
๒.๔ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๘ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

๓. ห้วงเวลาในการดำเนินการ
๓.๑ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน ธันวาคม ๒๕๕๕ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
๓.๒ ผู้ที่จะปลดจากกองประจำการใน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๖ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)


๔. หลักฐานการรับสมัคร (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด) ประกอบด้วย
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ
๔.๒ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
๔.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
๔.๕ สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
๔.๖ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
๔.๙ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ
๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ เช่น, การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณะบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))

๕.หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.-
๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด (๕๕%)) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบภาควิชาการ
๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
๕.๑.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกไว้เป็นบุคคลจริง ๒ นายและบุคคลอะไหล่ ๑๐ นาย (บุคคลอะไหล่ ๕ เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)
๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลาดับ
๖. กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก
๗.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
- เวลา ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทบ.กำหนด (๕๕ %)
- เริ่มทดสอบ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ การแต่งกาย ชุดกีฬา
ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
๗.๑.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
- อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๗ ครั้ง)
- อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๕ ครั้ง)
๗.๑.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
- อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๗ ครั้ง)
- อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๒ ครั้ง)
๗.๑.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
- อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๐.๓๕ นาที)
- อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ นาที)
๗.๑.๒ การสอบภาควิชาการ (ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว)
- ๑๐๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
- ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบ ในห้วงรับฟังคาชี้แจง การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- ๐๗๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
- ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
๘. การทดสอบความรู้ภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน )
๘.๑ ทดสอบภาควิชาการ : วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ( ๒๐ คะแนน )
๙. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐
ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
๑๐. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑ หรือที่ www.infdv5.com

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) พันเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
( พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ )
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ ทำการแทน
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
ฝ่ายกำลังพล