บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน


กรมสารบรรณ ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง 
  • เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และในตำแหน่ง 
  • พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
  • รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)
1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
2.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
2.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
2.4 สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8), ใบลาพักเพื่อรอการปลด, หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
2.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
2.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
2.8 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ (0830 - 1500) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513,
0 2297 8202, โทรสาร 0 2297 7500
4. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
5. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
5.1 พิมพ์ดีดจับความเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน (ภายในเวลา 10 นาที)
5.2 คอมพิวเตอร์ 60 คะแนน
5.2.1 โปรแกรม MICROSOFT WORD (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม
- สามารถนำเสนองานได้ในรูปแบบรายงานหรือหัวข้อที่กาหนด
- พิมพ์งานตามระเบียบของหนังสือราชการได้
- จัดทาตารางตามรูปแบบที่กาหนดได้
5.2.2 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำเสนองานอย่างเป็นระบบได้
- สามารถใช้ตารางและเชื่อมโยงกับการใช้สูตรคานวณได้
5.2.3 โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรมและนำเสนองานได้
- สามารถสรุปเนื้อหาข้อความสาคัญให้ออกมาในรูปแบบของการนำเสนอตามลำดับความสาคัญ
- สามารถตบแต่งรูปแบบการนำเสนอให้ออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
5.3 ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน
5.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน
6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับ
6.1 การปฏิบัติการขับรถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สอบที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก สี่แยกเกียกกาย
6.2 สัมภาษณ์ สอบที่ห้องประชุม กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7. กำหนดวันสอบคัดเลือกตาแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
7.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ข้อเขียน
- เวลา 0700 - 0745 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
- เวลา 0745 - 0755 ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
- เวลา 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
7.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน 5 เท่าของโควตาที่ได้รับ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
7.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
- เวลา 0700 - 0745 รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
- เวลา 0800 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
8. กำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลสอบคัดเลือก
ทีมาข้อมูลข่าวสาร กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th