บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก
 1. พลขับ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารราบ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 2. พลขับ กองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 3. พลขับ กองพันเสนารักษ์ ที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 4. พลขับ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 5. พลขับ กองพันทหารม้าที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 6. พลขับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 7. พลขับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างวิทยุ กองร้อยสารวัตรทหาร กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 9. ช่างเครื่องมือกล กองพันทหารช่างที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 10. เสมียนพิมพ์ดีด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
 11. เสมียนกองร้อย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 12. เสมียนกองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
 • เป็นทหารกองหนุนอายุไม่เกิน 30 ปี และบุคคลพลเรือนอายุไม่เกิน 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิด 2535-2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้มีประวัติอาญากรรมโดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่แจ้งหน่วยให้รับการบรรจุตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังจะระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งพลขับรถและพลขับ
 • เป็นทหารกองหนุนอายุ 22 ปี ไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.ต้นหรือเทียบเท่าและมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยอนด้วย สามารถขับรถได้ดี และมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก
ตำแหน่งเสมียนฯ และเสมียนพิมพ์ดีดฯ
 • เป็นทหารกองหนุนอายุ 18 ปีไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.ต้นหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์เอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งช่างวิทยุ
 • เป็นทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษา ปวช.แผนกช่างวิทยุ  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล
 • เป็นทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษา ปวช.แผนกช่างเครื่องมือกล
รับสมัคร วันที่ 22-30 พ.ย. 55 ในวันเวลาราชการ ที่ห้องเรียน กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี และทางเว็บไซต์ กองพลทหารราบที่ 3 www.3infdiv.com
สอบคัดเลือกวันที่ 17-18 ธ.ค. 55
ประกาศผลการสอบ กองพลทหารราบที่ 3 www.3infdiv.com
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 3 http://www.rta.mi.th/22100u/