Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ชายและหญิง)

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558    (update 1/12/57)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (รอบสุดท้าย)  (update 14/3/57)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
หมาย เหตุ : ตามกำหนดการในวันพุธที่ 19 มี.ค.57 ถึง อังคารที่ 25 มี.ค.57 ซึ่งกำหนดให้ทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน ณ กรมสารบรรณทหารบกนั้น ทางกรมสารบรรณทหารบกจะชี้แจงการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 มี.ค.57
 ราย ละเอียดจำนวนผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ม.ค.57  (update 13/1/57)
คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (update 19/12/56)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
***คุณสมบัติ
***หลักฐานการสมัคร
หมายเหตุ หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7537 และ 0-2297-7568

เน้นย้ำสำหรับน้อง รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ม.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น.(พร ้อมจำหน่ายสมุด ไม่เว้ นวันหยุดราชการ) คำแนะนำและใบสมัครสอบ)
- สถานที่ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค์าสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร อยบาทถ วน)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทาการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก
 

ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
2.3 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
2.6 ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ของหน่วยในส่วนกําลังรบ ( เหล่าทหารราบ ) ประจําปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ)เพื่อสอบคัดเลือก
และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)จํานวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสําหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ
(เหล่าทหารราบ)

-กำหนดการรับสมัคร 16-31 ม.ค. 58 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 14 ก.พ. 58 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 19-20 ก.พ. 58  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 

-ตรวจโรค 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0830 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  17 ก.พ. 58 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 2 มี.ค. 58 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 


ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่ 


การแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงคจะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455–8 ต่อ 54014,54016,54018,54133


ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2558 ในหน่วยอื่นๆ

 • ศูนย์การทหารราบ
 • กรมการทหารช่าง
 • กรมทหารสื่อสาร
 • ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
 • ศูนย์การทหารม้า ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2558 นี้ ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.3 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)

5. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน การศึกษาใด ๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป จำนวน 28 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย
คุณวุฒิ ปวช.เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากที่ทำงานเก่า
คุณวุฒิ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป

การรับสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 ธันวาคม 2557
โทร 0 2155 6155, 0 2155 6160

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
1. พนักงานราชการ จำนวน 296 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 23 อัตรา (ชาย)
1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
1.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.2 พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 1.2.3 ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.4 ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.5 ช่างสรรพาวุธ
1.2.5.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 137 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.2 สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 18 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 33 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.4 สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 35 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.5 สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.6 ช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา (ชาย)
2. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.-

2.1 กลุ่มงานบริการ
2.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 2.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)

2.2 กลุ่มงานเทคนิค
- ช่างสรรพาวุธ
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280.-บาทและเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 1,005.-บาท
1.2 พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.-บาท
1.3 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.-บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เป็นผู้มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

พนักงานตัดผม
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มีความรู้ ความชำนาญในการตัดผมเป็นอย่างดี
มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงานบริการ
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เป็นเพศชาย/หญิง

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งพนักงานบริการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ 2 สถานที่ คือ ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และ
สถานีรายงานสมุย ศปอ.คปอ.ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (เวลาราชการ
0800 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ)

2 ตำแหน่งพนักงานตัดผม และ ช่างไฟฟ้า ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่วันที่
27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (เวลาราชการ 0800 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ)

3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th โทรศัพท์ 0 2534 6545, 0 2534 6546 และ 0 2534 6547

ดูรายละเอียดการรรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (รับเฉพาะหญิง)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักแสดง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. สัญชาติไทย
 2. หญิงโสด อายุ 18-24 ปีบริบูรณ์
 3. ส่วนสูง 158 ซม. BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าปกติ =18-24 )
 4. การศึกษา ม.ปลาย
รับสมัคร กองบังคับการกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036 413 380 ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2557 เวลา 0900 - 1600 (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดการรับสมัคร และวิชาในการสอบได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมข่าวทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมข่าวทหารอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
พนักงานธุรการ

2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบารุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

กองบิน 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

1.1 ช่างไม้ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.2 ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.3 ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.6 พนักงานขับรถทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500.- บาท
1.7 พนักงานบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 1
กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500.- บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึง 30 กันยายน 2559
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะ
ช่างไม้ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไม้ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างประปา หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 
ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโยธา หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

พนักงานขับรถทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ต้น - ม.ปลาย) มีผลการศึกษาสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป หรือสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป

พนักงานบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ
กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ต้น - ม.ปลาย)
 
การรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการมีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป หรือสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 1

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ทดแทนการสูญเสีย)

ไม่มีความคิดเห็น
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
 • เสมียนพิมพ์ดีด ผปค.กกพ.กส.ทบ.เพศชาย
 • เสมียนพิมพ์ดีด ผอส.กสษ.๑ กส.ทบ.เพศชาย/หญิง
2. ช่างเครื่องกล ผบร.รร.กส.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
3. รอง ผบ.หมู่  ผบร.ศสท.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย

คุณสมบัติการรับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด รับบุคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดอย่างดี
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2558
 
2. ช่างเครื่องกล ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ปวช. ช่างกล
มีความรู้ด้านช่างกล
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 

3. รอง ผบ.หมู่   ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีคุณสมบัติเป็นผู้นำทางทหารเป็นอย่างดี
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์

รับสมัคร วันที่ 8 -12 ธ.ค. 57 ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย มีสัญชาติไทย 
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 
สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ใบกองหนุนหรือใบแทน
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         

ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 7055  (ที่มา : อศ.)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (เพิ่มเติมวันเวลารับสม้คร)

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.3  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.10 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.27 – 1 ธ.ค.39)
1.1.11 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.1.12 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
1.1.13 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด     
1.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.32 – 1 ธ.ค.39)
1.2.3  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.4 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.7 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.10 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.11 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.12 ว่ายน้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ไม่มีความคิดเห็น
 
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.- 4 ธ.ค.57 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234 
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ 
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 69 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 พ.ย.57 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,285 บาท ระดับการศึกษา     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
ปวช. ในสาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    

ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยานหน้าที่โดยย่อ
1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วน ผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
2. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
3. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
5. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน และ ด้านนิรภัยโรงงาน
6. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเอกสารเทคนิค
(Technical Order)
7. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
9. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กองบิน 2  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร (รับสมัครเฉพาะเพศชาย)
 • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
อายุ 18 ปี ขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
 • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
 • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย
 • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย

รับสมัครวันที่ วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ แผนกกำลัง กองบังคับการ กองบิน 2

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 15 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความตรากตรำ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.3 เป็นทหารกองหนุนชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.4 เป็นบุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.5 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.6 งดรับทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
1.7 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.8 ผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.9 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม )เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม ) เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 

ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร.12 พัน.1 รอ. 1 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร. 12 พัน.2 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์สายพาน ร.12 พัน.3 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์ ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา
- ช่างซ่อมวิทยุ ร.12 รอ. 1 อัตรา


2.เสมียน จำนวน 5 อัตรา
- เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียนกองร้อย ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียน พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- เสมียนพระธรรมนูญ ร.12 รอ. 1 อัตรา


3.พลวิทยุ ช.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

4.พลสูทกรรม ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

5.พลขับ จำนวน 7 อัตรา
- พลขับรถ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.1 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.2 รอ. 1 อัตรา


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นชายโสด อายุ 17 -20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัด กองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.58 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2534 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2537)
1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ทั้งชาย/หญิง

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษา นสศ. จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ.จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย
 • งดรับผู้ต้องเข้าตรวจเลือกทหารในปี 2558
 • พนักงานธุรการ  เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบริการ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักงานการเงินและบัญชี ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ปวช. หรือเที่ยบเท่าพานิชยการ สาขาการบัญชี มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ. หญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18-25 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ และเย็บปักถักร้อย  
รับสมัคร 10 - 18 พ.ย. 2557 ณ กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (ห้องประชุมหมายเลข 3 ) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036-421-709 ตั้งแต่เวลา 0830-1600 (เว้นวันหยุดราชการ)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง /ชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ไม่มีความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติโดยสังเขป เพศหญิง อายุ  18 - 30 ปี บริบูรณ์ การศึกษา ปวช.พานิชยกรรม

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 17 ต.ค. 57 ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ใน บก.ทบ.
-------------------------------------------------
กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติโดยสังเขป เพศชาย ทหารกองหนุน อายุ  18 - 30 ปี บริบูรณ์ การศึกษา ปวช.พานิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 19 ต.ค. 57 ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ใน บก.ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

ไม่มีความคิดเห็น
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.3  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.10 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.27 – 1 ธ.ค.39)
1.1.11 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.1.12 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
1.1.13 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด     
1.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.32 – 1 ธ.ค.39)
1.2.3  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.4 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.7 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.10 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.11 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.12 ว่ายน้ำได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู สมัคร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2528 - 2540)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได ขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
1.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได ้
1.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก(การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
1.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกาลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกาลังรบ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี
1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร-สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร มาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลพลเรือนเพือสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เพื่อทดแทนในตำแหน่ง/อัตราที่ว่างระหว่าง ปี งป.57 จำนวน 1 ตำแหน่ง/อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. สัญชาติไทย อายุ18 - 35 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว
 3. สำเร็จการศึกษา ปวช.
รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เลขที่ 2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ตั้งแต่ 17-20 ต.ค. 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2475 5463 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ย.2558

ไม่มีความคิดเห็น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี(ยกเว้นผู้ที่คัดเลือกทหารในปี58)

2. ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 23 ตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557จนถึง 31 ตุลาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 23 อัตรา :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก เพ็จกองพันสุนัขทหาร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) 25 อัตรา กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นทหารกองหนุน(ปลดจากกองประจำการ)หรือ สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.
 2. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร(ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบออก 75/78 ซม.)
 3. การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีดำริให้รับสมัครทหารกองประจำการ ผลัดที่ะปลดจากกองประจำการในวันที่ 1 พ.ย.57 ที่จะถึงนี้ ให้สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2

ไม่มีความคิดเห็น
กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 
1. ประเภทบุคคลที่รับสมัคร (สมัครได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 39 คน
1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จำนวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง หรืออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 2 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานบริการ(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานรักษาสถานที่ชาย(ช.) จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานช่วยการพยาบาล(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย โดยกำเนิด
 3. งดรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารซึ่งเกิดในปี 2537-2538
 4. การศึกษา ม.3 - ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 ต.ค. 57 ติดต่อและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล (ค่าลงทะเบียนสมัครชุดละ 50 บาท)

โรงพยาบาลอานันทมหิดล 3015 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.1 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 3 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1.2 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ)

1.3 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับช่าง 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

1.4 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก 

รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร คือ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. ถึง เป็นต้นไป
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ธนาคารแแห่งประเทศไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบส่วน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557 (รับชาย/หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป  
 • สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ เป็นหรือเคยเป็น นายทหาร หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า  ร้อย เอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการข่าว หรือการสืบสวน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 • รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 30 ทุน

ไม่มีความคิดเห็น
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่า ซึ่งรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ไม่เป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้รับการลาออกก่อนวันที่ 15 ก.ย. 57)
 3. ก่อนเข้าทำการศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษา 3 ปี

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร. 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.5 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2 – 4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2 – 4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกาลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบารุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 24 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท. (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
 • รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. (อตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 1. เพศชาย
 2. นชท.ภาคสมทบ. อส.ทพ. และบุคคลพลเรือน ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว หรือผู้สำเร็จหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 ขึ้นไป)
 3. อายุไม่เกิน 26 บริบูรณ์
 4. คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ประมาณเดือน พ.ย. 2557

เว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126
.......................................

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
(๒)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ คือ
(๑)โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก)ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษา และแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็น ยังอยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๓/๖๐ หรือ ลานสายตาโดยเฉลี่ย แคบกว่า ๑๐ องศา
(ข)สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษา และแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็น ยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำกว่า ทั้งสองข้าง
(ค)สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเดอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเดอร์ทั้งสองข้าง
(ง)ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ)ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ)โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช)กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง

(๒)โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก)หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบ ต่อวินาทีหรือมากกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข)หูชั้นกลางอักเสบ เรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค)เยื่อแก้วหูทะลุ ทั้งสองข้าง

(๓)โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก)หัวใจหรือหลอดเลือดพิการ อย่างถาวร จนอาจอันตรายร้ายแรง
(ข)ลิ้นหัวใจพิการ
(ค)การเต้นของหัวใจผิดปกติ อย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง)โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และ อาจเป็นอันตราย
(จ)หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ)หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะ โป่งพอง หรือผิดปกติ ชนิดที่อาจเป็นอันตราย

(๔)โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก)โรคเลือด หรือ อวัยวะสร้างเลือด ผิดปกติ อย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ข)ภาวะม้านโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หาย และ อาจเป็นอันตราย

(๕)โรคของระบบหายใจ
(ก)โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข)โรคหลอดลมพอง (Brrooonchiectasis)
(ค)โรคหืด (Asthma)
(ง)โรคของระบบหายใจ ที่ทำให้สมรรถภาพปอด ลดลง อย่างถาวรจน Forced Expiratory Volume in One Second ต่ำกว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ

(๖)โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก)ไตอักเสบ เรื้อรัง
(ข)กลุ่มอาการไตพิการ (Nephritic Syndrome)
(ค)ไตวาย เรื้อรัง
(ง)ไตพองเป็นถุงน้ำ แต่กำเนิด (Polycystic Kidney)

(๗)โรคหรือความผิดปกติ ของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก)ข้ออักเสบเรื้อรัง จนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข)แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง ผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑.แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษา ด้วยวิธีใหม่ที่สุด แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๒.นิ้วหัวแม่มือด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๓.นิ้วชี้ของมือด้วน ตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔.นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๕.นิ้วหัวแม่เท้าด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๖.นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๗.นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๘.นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
(ค)คอเอียงหรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(ง)กระดูกสันหลังโก่ง หรือคดหรือแอ่น จนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(จ)กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contractuure) จนเป็นผลให้ อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ใช้การไม่ได้

(๘)โรคของต่อมไร้ท่อ และภาวะผิดปกติ ของเมตะบอลิสัม
(ก)ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไป อย่างถาวร
(ข)ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อย ไปอย่างถาวร
(ค)ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติ อย่างถาวร
(ง)เบาหวาน
(จ)ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนี ความหนาของร่างกาย (Body MassIndex) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ)โรคหรือความผิดปกติ เกี่ยวกับ เมตะบอลิสัม ของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลยสาร น้ำ อีเล็กโทรลัย และกรดด่าง ตลอดจน เมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย

(๙)โรคติดเชื้อ
(ก)โรคเรื้อน
(ข)โรคเท้าช้าง
(ค)โรคติดเชื้อเรื้อรัง ระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้

(๑๐)โรคทางประสาทวิทยา
(ก)จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ำกว่านั้น
(ข)ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค)ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง)อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ)สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ)โรคหรือความผิดปกติ ของสมอง หรือไขสันหลัง ที่ทำให้เกิด ความผิดปกติ อย่างมาก ในการเคลื่อนไหว ของแขนหรือขา อย่างถาวร
(ช)กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

(๑๑)โรคทางจิตเวช
(ก)โรคจิต หรือโรคที่ทำให้จิต ผิดปกติ อย่างรุนแรง และถาวร

(๑๒)โรคอื่น ๆ
(ก)กระเทย (Hermaphrodism)
(ข)มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค)โรคตับอักเสบเรื้อรัง ชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
(ง)ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ)คนเผือก (Albino)
(ฉ)โรคลูปัสอิธิมาโตซัส ทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช)กายแข็ง ทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ)รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑.จมูกโหว่
๒.เพดานโหว่หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ลงชื่อ) เสนาะ เทียนทอง
(นายเสนาะ เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน การกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้จึงยังไม่สอดคล้องกับสภาพของความพิการ ทุพพลภาพ หรือ โรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ (กฎกระทรวง ฯ นี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๘ ก ลง ๓ มิ.ย.๔๐ หน้า ๑๑)