บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทาการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก
 

ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
2.3 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
2.6 ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก


ข้อ 3 คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
3.1.1 บุคคลพลเรือน
3.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.2540) ไม่รับสมัครผู้อายุ
21 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2558 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เว้นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) สาหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดำ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
3.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2540) สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกาลังสารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สาหรับ ผู้แสดงหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม
3.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2534)
3.1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
3.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
3.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
 

3.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
3.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กาลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.58 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)
3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
3.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
3.2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2534)
 

ข้อ 4 คุณสมบัติทั่วไป
4.1 วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
4.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 15 )
4.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
4.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
4.7 ต้องว่ายน้าได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
4.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
4.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
4.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2558 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
 

ข้อ 5 สถานศึกษา
5.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี
5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 

ข้อ 6 เหล่าทหาร
นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจำการ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธเหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทางราชการ) สาหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุเข้าประจำการในเหล่าทหารราบเท่านั้น
 

ข้อ 7 กำหนดการ และขั้นตอนการสมัคร
7.1 กำหนดการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2 รูปแบบการสมัคร ดังนี้
7.1.1 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 30 มกราคม 2558 (สาหรับผู้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน ทางกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้บริการ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยให้บริการในเวลาราชการด้วย) สาหรับผู้สมัครสามารถเลือกการสมัครโดยผ่านธนาคารผู้ให้บริการดังนี้ ผู้สมัครผ่านธนาคารทหารไทย ให้ชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย ทุกสาขา หรือ ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สาหรับการชาระเงินค่าสมัครสามารถดาเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 3 กุมภาพันธ์ 2558
 

7.1.2 เปิดรับสมัคร โดยเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยผู้สมัครจะต้องซื้อระเบียบการพร้อมใบสมัคร และดาเนินการสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเริ่มจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) และวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 ขั้นตอนการสมัคร
7.2.1 ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กาหนดไว้ ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 30 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7.2.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อม Upload รูปภาพ และวุฒิการศึกษา เพื่อเป็นไฟล์ข้อมูลในการ
กรอกใบสมัคร ทาง Website ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com
7.2.3 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง จากนั้นยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ระบบการรับสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทาการแก้ไขเท่านั้น)
7.2.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่มีหมายเลขใบสมัคร และใบชาระเงิน เพื่อนำไปชาระเงินตรงตามใบชาระเงิน ซึ่งปรากฏ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก กาหนดไว้
7.2.4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสาหรับบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองหนุน เป็นจานวนเงิน 300 บาท
7.2.4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสาหรับทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัคร ทหารพราน สังกัด เป็นจานวนเงิน 200 บาท
7.2.5 ภายหลังจากนาใบชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชาระเงินในส่วนที่ 1 ให้กับผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันชาระเงิน ประกอบหลักฐานในการแสดงในวันสอบภาควิชาการ
7.2.6 ผู้สมัครที่มีการชาระเงินภายในกาหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทาการประมวลผลเพื่อจัดลำดับเลขประจาตัวสอบให้ ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ซึ่งมีการระบุ หมายเลขประจาตัวสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ
 

ข้อ 8 หลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และนาหลักฐานมายื่นต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบในการสอบรอบที่สอง (สาหรับผู้สอบผ่านภาควิชาการ) ดังนี้
8.1 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสำเนา
8.2 สำเนาทะเบียนบ้านตัว, บิดา, มารดา สัญชาติเป็นไทยโดยการเกิด พร้อมสำเนา
8.3 ข้อมูลทะเบียนราษฎร ของ ปู่, ย่า, ตา, ยาย
8.4 สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษาแสดงว่า กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า พร้อมสำเนา
8.5 หลักฐานทางทหาร แล้วแต่คุณสมบัติการสอบ
8.5.1 ใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสำเนา สาหรับทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์
8.5.2 หนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) พร้อมสำเนา สาหรับทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (นศท.) สมัครได้หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองหนุน) สมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ได้หลักสูตรเดียวเว้นผู้อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2536 สามารถสอบแข่งขันหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ได้อีกหลักสูตรหนึ่ง
8.5.3 กรณีทหารกองหนุนไม่มีหนังสือสาคัญฯ (แบบ สด.8) พร้อมสำเนา หากมีสำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3) พร้อมสำเนา หากนาเอกสารมาแสดงต้องมีการบันทึกปลดด้านหลังให้เรียบร้อย
8.5.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) พร้อมสำเนาสาหรับทหารกองเกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ต้องผลการตรวจเลือกฯ ต้องไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43) สาหรับทหารกองประจำการ ซึ่งผลการจับสลาก กาหนดหน่วย/ผลัด เข้ารับราชการทหารกองประจำการ


ดูระเบียบการรรับสมัครได้ที่นี่
สมัครออนไลน์ http://www.enrollment-online.com/regis/page_home 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น