บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • เพศชาย มีสัญชาติไทย 
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 
สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ใบกองหนุนหรือใบแทน
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         

ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 7055  (ที่มา : อศ.)