บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกาลังรบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกาลังรบ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี
1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง
1.3 ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร-สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
1.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.10 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
1.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.12 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร มาก่อน
2. ข้อกำหนด
2.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่ กองทัพบก กำหนด
2.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 2.2 แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้นสาหรับทหารกองหนุน เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หลังจากสาเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของส่วนกาลังรบ ตามผลการฝึกอบรมและความเหมาะสม กรณีไม่สาเร็จการฝึกอบรม กองทัพบก จะดาเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดาเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
2.4 กรณีตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่า ไม่ถูกต้องตามข้อ1.2 จะถูกปลดออกจากราชการทันที
 
3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร) ซึ่งต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
3.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
3.4 หนังสือสาคัญ สด.8
3.5 กรณียังไม่มีหนังสือสาคัญ สด.8 อันเนื่องมาจากจะปลดจากกองประจำการใน เม.ย. 58 และผู้ที่ปลดจากกองประจำการเมื่อ พ.ย. 57 ซึ่งสัสดียังไม่ออกหนังสือสาคัญ สด.8 ให้ ต้องมีหลักฐานหนังสือสาคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ โดยรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง
3.6 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
3.7 หลักฐานตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.6 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับ และนาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วย
3.8 ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (สามารถนามาส่งในวันทาสัญญาบรรจุเข้า รับราชการได้)
3.9 ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการฟรีที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 – 3648 – 6433 -4 ต่อ 39023, 085 407 2946

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 0830 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
4.2 สถานที่รับสมัคร สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
5. กำหนดการสอบคัดเลือก
5.1 การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
5.1.1 สอบในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 1300 นาฬิกา ถึง 1600 นาฬิกา ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5.1.2 วิชาที่ทาการสอบคัดเลือก
5.1.2.1 วิชาทั่วไป ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาความรู้ทั่วไป
5.1.2.2 วิชาทหาร ประกอบด้วย การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น และการฝึกตามหน้าที่
5.1.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th
5.2 การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบสอง) ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 0800 นาฬิกา ถึง 1700 นาฬิกา ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน และสนามหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน
 
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th

กองกาลังพล  โทรศัพท์ 0 – 3648 – 6433 -4 ต่อ 39023

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่