บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.1 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 3 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1.2 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ)

1.3 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับช่าง 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

1.4 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
2.2 กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งในออกจากราชการไว้ก่อน
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
2.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
2.16 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.3 ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
3.5 กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.6 ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ

4. สถานที่รับสมัคร
          สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2557

5. การแต่งกาย
          ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) ตั้งแต่เข้ารับการสมัคร การสอบภาควิชาการ และการสอบสัมภาษณ์ กรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสมให้ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดความรับผิดชอบและขาดความพร้อมเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน

6. กำหนดวันสอบฯ , วิชาที่สอบฯ , สถานที่สอบฯ และประกาศผลการสอบ
6.1 สอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
6.2 วิชาที่สอบฯ สถานที่สอบฯ และการประกาศผลการสอบฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง