บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 23 ตำแหน่ง

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557จนถึง 31 ตุลาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 23 อัตรา :


 3.  กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 :
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่
26 กันยายน 2557 จนถึง 31 ตุลาคม 2557  (รายละเอียดกำหนดการคลิ๊ก)
4.   การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร (Word : คลิ๊ก) / (PDF : คลิ๊ก) โดยกรอกรายละเอียด
พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนมายังฝ่ายทรัพยากร-
บุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่
4.1  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4  ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
4.2  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่  47/433  หมู่ 3 
ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่
ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นสำคัญ
4.3  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th 
(อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร
ฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบ
ภาคทฤษฎีอีกครั้ง
5.  เอกสารประกอบการสมัคร
5.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)
5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
5.3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
5.4  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
5.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
5.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
5.7  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)
5.8  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
6.  ขั้นตอนการคัดเลือก
6.1  การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ จากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์
ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน และคุณวุฒิการศึกษา
6.2  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทดสอบภาควิชาการต้องทำการทดสอบ 3 วิชา คือ ความรู้เกี่ยวกับ
งานในตำแหน่งหน้าที่, ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ, ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะได้รับการพิจารณา
ให้เข้ารับการสัมภาษณ์
6.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่รวมทั้งทดสอบทางจิตวิทยา ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา หรือทดสอบ
ทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทุกกรณี
6.4  กรณีที่ผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมสถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบในตำแหน่งนั้นไว้
โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ
6.5  ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,
สวมสูท, รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)  ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบัน
ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ
 7.  หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133
email : recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท
                                                                        แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน