บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2558

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู สมัคร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
1.1 เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2528 - 2540)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได ขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว
1.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
1.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได ้
1.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก(การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
1.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด


2. หลักฐานการสมัครสอบ
2.1 วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
2.3 หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู ทำการแทน
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู สมัครสอบ, บิดา, มารดา จำนวน 2 ฉบับ กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล วแต(กรณี ให อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่ามีสัญชาติไทย
2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

3. กำหนดการ
3.1 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
3.2 การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ทุกวัน)
3.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา) กรุงเทพฯ
3.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
3.5 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
3.6 การตรวจโรค วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า กรุงเทพฯ
3.7 การทดสอบจิตเวช วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ( ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
3.8 การสอบการใช งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
3.9 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 06.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
3.10 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
3.11 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
3.12 รายงานตัวทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
4.1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู ทั่วไปคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช งาน Microsoft Windows และ Microsoft Officeโดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนำหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กำหนด

5. การเลือกตำแหน่งบรรจุ ทำการเลือกตำแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสำรองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตำแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทำสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกำหนด

6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-4068 - 9 ต่อ 89109, โทรสาร 0-2241 – 4037, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป