บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 15 อัตรา


1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความตรากตรำ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.3 เป็นทหารกองหนุนชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.4 เป็นบุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.5 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.6 งดรับทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
1.7 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.8 ผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.9 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ในวันรับสมัคร (นำฉบับตัวจริง และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
2.1 ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
2.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดา
2.4 ใบความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ( ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร )
2.6 หนังสือสำคัญทางทหาร
2.6.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.3, สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติ จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
2.6.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปี 3 – 5 ใช้ สด.3, สด.8และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
2.6.3 บุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
2.6.4 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้ สด.9
2.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรของบิดา – มารดา หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
2.8 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงให้ครบในวันสมัคร กรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สอบ หากหลักฐานไม่ครบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ

3. การรับสมัคร
3.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557
3.2 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (0830 - 1630)
3.3 สถานที่รับสมัคร กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. วัน, เวลาและสถานที่สอบ : วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 0830 - 1630 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

5. การสอบคัดเลือก : คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5.1 ภาคปฏิบัติ
- พิมพ์จับความเร็วไทย/อังกฤษ (คอมพิวเตอร์) 40 คะแนน
5.2 ภาคทฤษฎี
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 20 คะแนน
5.3 สัมภาษณ์ (ท่วงทีวาจา และบุคลิกภาพทางทหาร) 30 คะแนน
5.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด 10 คะแนน

5.5 คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. โดยได้รับการเพิ่มคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียวตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.5.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.5.2 เป็นนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มให้ 3 ถึง 5 ใน 100 คะแนน
5.5.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน (เว้นที่เป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
5.5.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการแล้ว เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5.5.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน

6. การประกาศผลสอบ : วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 1000 – 1630
ณ กองธุรการ กรมยุทธการทหารบก อาคาร 1 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7. ข้อแนะนำเพิ่มเติม
7.1 กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการบรรจุ โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ และหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กองธุรการ กรมยุทธการทหารบกโทร. 0-2297-7308 หรือ โทรสาร 0-2280-2320 (ในเวลาราชการ)
7.2 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมยุทธการทหารบก จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น กรมยุทธการทหารบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลังได้

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธการทหารบก