บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,285 บาท ระดับการศึกษา     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
ปวช. ในสาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    

ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยานหน้าที่โดยย่อ
1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วน ผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
2. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
3. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
5. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน และ ด้านนิรภัยโรงงาน
6. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเอกสารเทคนิค
(Technical Order)
7. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
9. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี้