บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

1. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นชายโสด อายุ 17 -20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัด กองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.58 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2534 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2537)
1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร3. การซื้อระเบียบการรับสมัคร
3.1 ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ราคาชุดละ 80.-บาท ดังนี้
3.1.1 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3.1.2 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
3.1.3 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3.1.4 ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
3.1.5 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3.1.6 ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
3.1.7 ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 3.1.8 ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3.1.9 ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 3.1.10 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
3.1.11 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)

3.2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งสามารถ Download ใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อ
ระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110.-บาท

4. การรับสมัคร
สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

5. การสแกนลายนิ้วมือผู้สมัคร รับเอกสารคะแนนเพิ่ม และแนะนำการสมัคร ใน 2 พื้นที่ ดังนี้
5.1 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.2 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ

6. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2889 3922, 0 2475 3663-4 และ
0 2475 3643 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.navedu.navy.mi.th

  • ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 [คลิก]
  • ใบสั่งซื้อระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 [คลิก]
  • วิธีการสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ [คลิก]