บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)
กระทรวงการคลัง อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนดผู้ที่เป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการเว้นแต่คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 8
กันยายน 2557 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานีท่าอากาศยานขอนแก่น”
3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้นเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลังแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมการบินพลเรือน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้นกรณี ผู้สมัครสอบที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ประวัติส่วนตัวไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนประกาศรายชื่อในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

3.2 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2557ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
3.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้นจำนวน 110 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานีท่าอากาศยานขอนแก่น” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
4. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://job.aviation.go.th
(6) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงเท่านั้น)
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ กรมการบินพลเรือน สำนักบริหารกลาง
(ชั้น 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ที่ www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.thหรือที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานขอนแก่นผู้สมัครสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง แต่ละสนามสอบ เนื่องจากกำหนดการสอบอาจเป็นวันเดียวกันก็ได้ ในกรณีที่มีการดำเนินการ
สอบคัดเลือกในวันเดียวกันให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สมัครสอบในการเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด
ตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งกรมการบินพลเรือนถือว่าผู้สมัครสอบได้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ มี 3 ภาค ดังนี้
ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
กรมการบินพลเรือน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
8.1 กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.4ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (การให้เลขประจำตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลำดับที่สมัครสอบ)
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้

-----------------------------------------
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 34 อัตรา
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 8 อัตรา
- ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 2 อัตรา
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 อัตรา
- ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 7 อัตรา
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน 3 อัตรา
- ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

1.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ
และวัตถุอันตราย
1.2.1 อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี
1.2.2 มีสัญชาติไทย
1.2.3 สุขภาพ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด ได้ที่
http://job.aviation.go.th หรือตามแนบท้ายประกาศนี้

1.3 คุณลักษณะที่ต้องการ
1. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
2. มีสุขภาพจิตที่พร้อมต่องานบริการซึ่งมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีความหลากหลาย

1.4 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- การตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ และท่าอากาศยาน
- ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
- ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
- ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
เหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
- วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ
และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือ
กลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ๆ
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน
- ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามการก่อการร้าย ณ ปัจจุบันที่อาจมีผลกระทบต่อการบิน
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
- จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
-------------------------------------------
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 32 อัตรา
- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 4 อัตรา
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 อัตรา
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน 5 อัตรา
- ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน 6 อัตรา
- ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 2 อัตรา

2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

2.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ
ดับเพลิง
2.2.1 เพศชาย อายุ 18 - 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
2.2.2 มีสัญชาติไทย
2.2.3 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
2.2.4 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
2.2.5 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ
กรมการรักษาดินแดน
2.2.6 มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า
มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย
เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์,
หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือ
ใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด ได้ที่
http://job.aviation.go.th หรือตามแนบท้ายประกาศนี้

2.3 จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย
- ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
- ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
- ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
- ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

2.4 คุณลักษณะที่ต้องการ
1. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
2. มีสุขภาพจิตที่พร้อมต่องานบริการซึ่งมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีความหลากหลาย

2.5. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
- ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น
ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
- การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
- ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิงที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมี
เพลิงโดยใช้สารดับเพลิงประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย
- ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
ท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ
- จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และเสนอแนะ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ
- ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.6 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
- วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือ
กลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
- ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
- จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
-------------------------------------------
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่