Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2555

6 ความคิดเห็น
ตราโรงเรียน1คุณสมบัติผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า อายุ15–18ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบ เท่า อายุ17–20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
3 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ17–20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณพิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือเป็นนักเรียนดุริยางค์ประจำปี 2555

79 ความคิดเห็น
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฏี และ ปฏิบัติ
3. มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปี นับตามปีที่จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ. 2537-2540)
4. มีสัญชาติไทย และบิดารมารดา มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด
5. เป็นผู้ที่มีร่างกาย รูปร่างลักษณะท่าทางเหมาะสม
6. ต้องเป็นโสด
7. ไม่อยู่ในสมเพศ
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
9. ไม่อยู่ระหว่างเป็นจำเลย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
10. ไม่ถูกพ้นสภาพการเป็นนักเรียน จากสถาบัน ใด ๆ
11. ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
12. ไม่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากนักเรียนดุริยางค์ทหารบกมาก่อน

79 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(รอบสุดท้าย)

ไม่มีความคิดเห็น
ดูรายละเอียดที่นี่
ผู้ที่รับการบรรจุรวบรวมหลักฐานการบรรจุส่งให้ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก บรรจุต่อไป ผู้ที่เป็นตัวสำรองขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นระยะเวลา ๑ ปี แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
(30 ก.ย.55 )

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2555 กับปัญหาและข้อสอบถาม

47 ความคิดเห็น
เป็นข่าวอัพเดท จากกรมกำลังพลทหารอากาศ กองทัพอากาศกับท่านที่สนใจการสอบเข้ารับราชการในปีนี้ (2555)
อ่านก่อนนะครับเน้นว่าสำคัญ
ดูรายละเอียดอื่นๆได้ที่นี่

47 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

34 ความคิดเห็น
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ. กรม ทพ.47  ใน 8 ก.พ. 55 
เริ่มรายงานตัว 0600
เริ่มการคัดเลือก 0700
การคัดเลือก 
ดันพื้น 2 นาที
ลุกนั่ง 2 นาที
วิ่ง 2 กม.
ตรวจร่างกาย
สัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันคัดตัว
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัครและเอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

34 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2555

4 ความคิดเห็น
เปิดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ซื้อด้วยตนเอง
ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
ซื้อทางไปรษณีย์ ในนาม "นาวาตรีหญิง สุรีย์ ปานอินทร์" ตู้ ปณ.๕๗ ปณจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ รวมราคาส่ง ๒๐๐ บาท
สมัครที่กรมอู่ทหารเรือ
-เปิดรับสมัคร ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
-เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๒
สมัครทางไปรษณีย์
-เปิดรับสมัคร ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas
-เปิดรับสมัคร ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
-โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
วิธีการรับสมัครออนไลน์
| ขั้นตอนการกรอกข้อมูล      | ขั้นตอนการชำระเงิน

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมอู่ทหารเรือรับสมัครพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 49 อัตรา

1 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร(รับเพศชาย อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์)
โดยแบ่งตำแหน่งตามพื้นที่การปฏิบัติงาน
1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ 13 อัตรา
2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 21 อัตรา
3.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 15อัตราขอรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 6-16 ก.พ. 55 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ)
พื้นที่ กทมและปริมณฑล กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ  02-4754152
พื้นที่สัตหีบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี  ติดต่อได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ 038-437600 ต่อ77107,77108,77109
สอบคัดเลือก 23 ก.พ. 55 ณ กรมอู่ทหารเรือ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทีนี่

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

7 ความคิดเห็น
กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จานวน ๑๓ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ กลุ่มงานบริการ (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๖,๔๑๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆ ละ ๑,๗๙๐ บาท)
๑.๑.๑ พนักงานบริการ (ชาย, หญิง) จำนวน ๕ อัตรา- ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร(ชาย, หญิง) (จำนวน ๕ อัตรา )
๑.๑.๒ ลูกมือช่าง (ชาย) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๗,๐๑๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท)
๑.๒.๑ ช่างกลโรงงาน (ชาย) จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างแบตเตอรี่ (ชาย) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างโยธา (ชาย) จำนวน ๒ อัตรา

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

4 ความคิดเห็น
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
รับสมัครวันที่ 20-29 ก.พ. 55
ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 มี.ค. 55 http://www.comm.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 นักร้อง 2 อัตรา
2 พนักงานบริการ 1 อัตรา
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 49 ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย และตัวอะไหล่

14 ความคิดเห็น
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน และตัวอะไหล่ ให้ปฏิบัติดังนี้
1.รายงานตัวเข้ารับการฝึกในวันที่ 4 ก.พ. 55  เวลา 0900 น.  
ณ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2.สิ่งของที่้ต้องเตรียมในวันรายงานตัว
2.1 ของใช้ส่วนตัว (แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, แชมพู, มีดโกนหนวด, กระจก, ขันน้ำ, แป้ง ฯลฯ)
2.2 มุ้งสำหรับที่นอนคนเดียว
2.3 เสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 2 ตัว
2.4 กางเกงกีฬา ขาสั้นสีดำ จำนวน 2 ตัว

14 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนดุริยางค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและ สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้
2. เป็นชาย (โสด) รับเครื่องดนตรี Flute/Piccolo, Clarinet Bb , Trumpet , Trombone , Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Bass Tuba, Percussionไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ยศ.ทบ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 55

3 ความคิดเห็น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปี 2555
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รับสมัครทหารกองหนุน

31 ความคิดเห็น
ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

- ผู้ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) รายงานตัววันที่ 19-20 ม.ค.55 เวลา 0830 ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 3 โทร 043-459273

31 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)

89 ความคิดเห็น
กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป 
อายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปี(นับถึงวันสมัคร)
ผู้ชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่150ซม. และขนาดรอบอก 76/79ซม.ขึ้นไป ผู้ชายที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก สูงตั้งแต่160ซม.และรอบอก75/78ซม.
ผู้หญิง สูงตั้งแต่150ซม.มีน้ำหนักตั้งแต่40กก. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 12-23ม.ค.55
สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.เวลา 09.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)

89 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2555

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ

-ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 
-พนักงานบริการ 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่๒ กรมการสัตว์ทหารบก  

ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กกพ.กส.ทบ. ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพทได้ที่ ๐-๓๔๒๗-๑๑๕๓ ต่อ ๕๐๕๔๖, ๕๐๕๒๑ หรือทางเว็บไซต กกพ.กส.ทบ. http://www.kamlangpol.ob.tc
กำหนดการทดสอบ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค.๕๕ 
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๕๕เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ เวลา ๐๘.๓๐ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตวและเริ่มทดสอบเวลา ๐๙.๐๐
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kamlangpol.ob.tc/Untitled-19.html

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

28 ความคิดเห็น

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม)

124 ความคิดเห็น
รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดสอบกองทัพอากกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา


124 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รวมข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนในส่วนกำลังรบ ของ ทบ.ในแต่ละเหล่า ปี 2555

21 ความคิดเห็น

21 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง พลขับ (อัตรา ส.อ.)

ไม่มีความคิดเห็น
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน
  เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน   
  ตำแหน่ง พลขับ (อัตรา ส.อ.)   
 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้มารายงานตัว 
ณ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก 
เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติที่  รร.ขส.ทบ. 
ในวันศุกร์ที่  13 ม.ค.  55  เวลา 0630

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49
โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวทำหลักฐานในวันที่ 16 ม.ค. 55เวลา 0800
  • ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สถานที่รับสมัคร)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร

85 ความคิดเห็น
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พลปืนเล็ก จำนวน ๑๐๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๒ เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ ๓ ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๕ )
๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า ๔๘ กก. และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

85 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี 2555

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนแผนที่ รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่
คุณสมบัติโดยสังเขป
1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538)
3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 17 ก.พง 2555 ราคาชุดละ 100 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติสั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศตรีหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป
2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 2 มี.ค. 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 50 บาท

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

17 ความคิดเห็น
ประกาศกองพลทหารราบที่ ๗  เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ
 

ตำแหน่ง เสมียนการเงิน
รายละเอียดสามารถติดต่อด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขต 15 ก.พ.55

ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

053-298817

ที่มาข่าวสาร http://7infantrydiv.com/News_From_7infdiv/index.htm

17 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2555

7 ความคิดเห็น
1.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้นจำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 ม.ค.55 - 1 เม.ย.55

2.นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2555 
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  รับสมัครทางไปรษณีย์และที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยตรง  จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 100 คน

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

3 ความคิดเห็น
กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๗ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ บก.กพ.ยศ.ทร. จำนวน ๒ อัตรา ( ชาย/หญิง)
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ รร.พจ.ยศ.ทร.จำนวน ๑ อัตรา (ชาย/หญิง)
๑.๒ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน ๔ อัตรา (ชาย/หญิง)

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การทหารม้ารับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ประจำปี 2555

20 ความคิดเห็น
คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ความมุ่งหมาย กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เหล่า ทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วน
กำลังรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ อัตรา ดังนี้

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 49

23 ความคิดเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 49
โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
รายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันที่ 4 ก.พ. 55 เวลา 0900
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทร 084-838515,087-2719790

23 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ประจาปีการศึกษา 2555

9 ความคิดเห็น
๑ ธ.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค. ๕๕ เวลาราชการ จำหน่ายใบสมัคร ทางไปรษณีย์ ชุดละ ๑๕๐ บาท ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ ๔๑ ถนนเทิดดำริ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (ค่าระเบียบการ/และใบสมัครชุดละ ๑๒๐ บาทซื้อทางไปรษณีย์ เพิ่ม ค่าจัดส่งชุดละ ๓๐ บาท )

๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๙ ก.พ. ๕๕ เวลาราชการ 
- จำหน่ายใบสมัคร ณ หน่วยทหารในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
- ณ ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔ มทบ / จทบ.

๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๙ ก.พ. ๕๕ ๑๑ - ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ
- จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.- เว้นวันหยุดราชการ
- จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.- ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร (๑๙ ม.ค. – ๑๐ ก.พ.๕๕)

ศ.๒๐ - อา.๒๒ ม.ค.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จ.พิษณุโลก
จ. ๒๓ ม.ค.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พฤ.๒๖ – ส.๒๘ ม.ค.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา
อา. ๒๙ ม.ค.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

อ.๓๑ ม.ค.-พ.๑ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จ. อุดรธานี

ส.๔ – อา.๕ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จ.นครศรีธรรมราช
จ. ๖ ก.พ.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พ.๘ – พฤ. ๙ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบังคับการ จทบ.ชุมพร จว.ชุมพร

ส.๑๑ - ศ. ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

9 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)ในสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 
โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

4 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร ๓๐ อัตรา
 - ช่างกลโรงงาน ๗ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างโครงสร้างอากาศยาน ๒ อัตรา  ปวช.
 - ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ๑ อัตรา  ปวช.
 - ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างท่อ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างประปา ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างปูน ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างไม้ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างโลหะ ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างระบบอากาศยาน ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน ๓ อัตรา  ปวช. ชาย
 - พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล ๒ อัตรา  ปวช. ชาย/หญิง
 - พนักงานลานถัง ๑ อัตรา  ปวช. ชาย
 - พนักงานธุรการ ๔ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
 - พนักงานบริการ ๑ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
- พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ ๒ อัตรา ม.ต้น-ม.ปลาย ชาย/หญิง
การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม ๕๕ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐-๒๑๕๕-๖๑๖๔ , ๐-๒๑๕๕-๖๑๖๐
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น