บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

3 ความคิดเห็น
กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๗ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ บก.กพ.ยศ.ทร. จำนวน ๒ อัตรา ( ชาย/หญิง)
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ รร.พจ.ยศ.ทร.จำนวน ๑ อัตรา (ชาย/หญิง)
๑.๒ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
- กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน ๔ อัตรา (ชาย/หญิง)
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร
๒.๑ พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริการ พนักงานบริการ ลักษณะงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
๒.๑.๒ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรองและงานพิธีต่างๆ
๒.๑.๓ ดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ ติดต่อราชการและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริการ พนักงานสูทกรรม ลักษณะงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒.๒.๑ ประกอบอาหารและจัดเลี้ยง
๒.๒.๒ ดูแลรักษา ทาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบอาหารและจัดเลี้ยง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ ติดต่อราชการและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐.- บาท และรับเงินค่าครองชีพเดือนละ ๑,๗๙๐.- บาท
๒.๔ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (การทางานต้องผ่านการประเมิน และหากผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะได้รับการพิจารณาจ้างในปีต่อๆ ไป)

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติการศึกษาที่สำคัญของผู้สมัคร
๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๓.๑.๒ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๒ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๒.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
๓.๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๒.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๓.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓.๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓.๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือประวัติคดีอาญา ในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ตั้งดังนี้
๔.๑.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร รับสมัครที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) ถนนไทยาวาส ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกาลังพล กองกาลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๗
๔.๑.๒ พื้นที่จังหวัดชลบุรี รับสมัครที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๓๘ ๔๓๕ ๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒
๔.๒ หลักฐานที่นามาแสดงวันรับสมัคร (เอกสารที่ถ่ายสาเนาให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๔.๒.๑ หนังสือวุฒิการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔.๒.๒ บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔.๒.๓ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด ๔x๖ ซม.(๒ นิ้ว)จานวน ๓ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๒.๕ ใบกองหนุน (เฉพาะเพศชาย) หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๔.๒.๖ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร)
๔.๒.๗ ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)
๕. กำหนดวันสอบคัดเลือกและประกาศผล
๕.๑ กำหนดวันสอบคัดเลือกใน ๑๙ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดวันสอบและสถานที่สอบตามตารางการสอบที่แนบท้ายประกาศนี้
๕.๒ ประกาศผลสอบในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ สามารถตรวจผลการสอบได้ที่ แผนกกาลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/navedu/ (ผู้ที่สอบได้และตัวสำรองให้มารายงานตัวในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕)
๖. การตัดสินผลการสอบ
๖.๑ จะต้องเป็นผู้สอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
๖.๒ เกณฑ์การตัดสินให้พิจารณาจากลำดับผลรวมของคะแนนสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและดับรองลงมา ตามจำนวนอัตราของตาแหน่งที่มีผู้สมัครสอบ เป็นผู้สอบได้
๖.๓ กรณีคะแนนสอบรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบภาควิชาการตามลำดับ
๖.๔ การตัดสินของประธานกรรมการถือเป็นที่สุด

3 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ10 ม.ค. 2555 17:43:00

  ใบสมัครรับได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 2. ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ตั้งดังนี้
  ๔.๑.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร รับสมัครที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) ถนนไทยาวาส ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกาลังพล กองกาลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๗
  ๔.๑.๒ พื้นที่จังหวัดชลบุรี รับสมัครที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๓๘ ๔๓๕ ๘๔๘ ต่อ ๖๕๐๑๒

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 ธ.ค. 2555 23:02:00

  ปี 2556 จะมีเปิสอบอีกไหมค่ะ

  ตอบลบ