บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณพิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการ ทหาร 
มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครเข้ารับราชการ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ รูป, 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้สมัคร, 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, 
สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ, หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะชาย เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓) และ ใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์ และผลการตรวจสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร
ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ และที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ที่มา : พร.)