บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2555

ตราโรงเรียน1คุณสมบัติผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า อายุ15–18ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี
2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบ เท่า อายุ17–20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
3 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ17–20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครให้โรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ซื้อใบสมัคร ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางInternet
หมดเขตการรับสมัครทางเว็บไซต์14กุมภาพันธ์2555
สมัครได้ที่เว็บไซตhttp://www.atts.ac.thหรือ"สมัครทางInternet" 

จำหน่ายใบสมัคร
ที่โรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนนายอากาศราคาชุดละ100บาท
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ160บาท
ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213
ในนาม นาวาอากาศโทหญิงจันทิมา ไชยปะ
จ่าหน้าซองถึง สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763
Internet: www.atts.ac.th , www.atts.rtaf.mi.th

โรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-534-3762-3