บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ประจาปีการศึกษา 2555

๑ ธ.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค. ๕๕ เวลาราชการ จำหน่ายใบสมัคร ทางไปรษณีย์ ชุดละ ๑๕๐ บาท ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก เลขที่ ๔๑ ถนนเทิดดำริ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (ค่าระเบียบการ/และใบสมัครชุดละ ๑๒๐ บาทซื้อทางไปรษณีย์ เพิ่ม ค่าจัดส่งชุดละ ๓๐ บาท )

๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๙ ก.พ. ๕๕ เวลาราชการ 
- จำหน่ายใบสมัคร ณ หน่วยทหารในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
- ณ ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔ มทบ / จทบ.

๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๙ ก.พ. ๕๕ ๑๑ - ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ
- จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.- เว้นวันหยุดราชการ
- จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.- ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร (๑๙ ม.ค. – ๑๐ ก.พ.๕๕)

ศ.๒๐ - อา.๒๒ ม.ค.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จ.พิษณุโลก
จ. ๒๓ ม.ค.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พฤ.๒๖ – ส.๒๘ ม.ค.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา
อา. ๒๙ ม.ค.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

อ.๓๑ ม.ค.-พ.๑ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จ. อุดรธานี

ส.๔ – อา.๕ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จ.นครศรีธรรมราช
จ. ๖ ก.พ.๕๕ ออกบัตรให้ทหารกองประจำการ

พ.๘ – พฤ. ๙ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กองบังคับการ จทบ.ชุมพร จว.ชุมพร

ส.๑๑ - ศ. ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลาราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การทดสอบ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.พ.๕๕ ๐๗๐๐
- ทดสอบความสามารถทางกีฬา ( เฉพาะผู้ขอใช้สิทธิ )
- สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.ฯ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มี.ค.๕๕ ๑๓๐๐
- สอบภาควิชาการ ( บุคคลพลเรือน )
- ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒ วิทยาเขตบางนา

วันจันทร์ที่ ๕ มี.ค.๕๕ ๑๓๐๐
- สอบภาควิชาการ (ทหารกองประจำการ ฯ )
- ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒ วิทยาเขตบางนา

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มี.ค.๕๕ เวลาราชการ
- ประกาศผลสอบภาควิชาการ
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

พ. ๑๔ - พ. ๒๑ มี.ค.๕๕ ๐๗๐๐
- สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม ตรวจ โรค ทดสอบว่ายน้า ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ( ผู้เข้าทดสอบใส่ ชุดกีฬา เตรียม กางเกงว่ายน้ำ ค่าตรวจโรค ๕๔๐.- บ. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันอาทิตย์ที่ ๘ เม.ย.๕๕ เวลาราชการ
- ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ส. ๒๑ เม.ย.๕๕ ๐๘๐๐
-นนส.ทบ. บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย รับฟังคาชี้แจง และแบ่งรุ่น
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

อา. ๒๒ เม.ย.๕๕ ๐๘๐๐-๑๓๐๐
- ทหารกองประจำการ กองหนุน ตัวจริง และตัวสำรองทุกนาย รับฟังคำชี้แจง
- นนส.เหล่า ร. ตัวจริง และตัวสารอง ทุกนาย รับฟังคาชี้แจง
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 
การรายงานตัวและทาสัญญา
อ. ๑ พ.ค. ๕๕ บุคคลพลเรือน รุ่น ๑/๕๕ ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

พ. ๒ พ.ค.๕๕ ทหารกองประจำการ รุ่น ๑/๕๕ , กองหนุน ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ รร.นส.ทบ. และ รร.ร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.

๑ – ๓๑ พ.ค.๕๕ เวลาราชการ
- ประกาศเรียกบุคคลสำรอง รุ่นที่ ๑/๕๕
- บุคคลสำรองที่ได้รับการประกาศเรียก รายงานตัวและทำสัญญา ตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศเรียก
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
- ณ รร.ร.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
พฤ. ๑ พ.ย.๕๕ บุคคลพลเรือน รุ่น ๒/๕๕ ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา
- ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
 
ศ. ๒ พ.ย.๕๕
ทหารกองประจำการ รุ่น ๒/๕๕ ทำสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา
- ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข.
 
๑ – ๓๐ พ.ย.๕๕ เวลาราชการ- ประกาศเรียกบุคคลสำรอง รุ่นที่ ๒/๕๕
- บุคคลสำรองที่ได้รับการประกาศเรียก รายงานตัวและทำสัญญา ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศเรียก
- ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ณ รร.นส.ทบ. ค่ายธนะรัชต์