บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดสอบกองทัพอากกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา


 • ตำแหน่งข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เปิดสอบ
 • ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๓
 • ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 • ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (สำนักงาน ก.พ.)
   

 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา แบ่งเป็น
  - ป.โท 1 อัตรา
  - ป.ตรี 81 อัตรา
  - ปวช. 159 อัตรา
  - ม.ปลาย 186 อัตรา
  ขายใบสมัคร 19 ม.ค. – 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน และ รร.การบิน, 28 ก.พ. – 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

  รายละเอียดของวุฒิที่รับสมัคร


  รับสมัครเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๘๒ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และปริญญาตรี ๘๑ อัตรา) คุณวุฒิปริญญาโท ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา, การวัดผลการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารการศึกษา, การวิจัยการศึกษา, และการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทางพลศึกษา, สถาปัตยกรรม, การโรงแรม, สังคมสงเคราะห์, บรรณารักศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, กิจกรรมบำบัด, ทัศนมาตรศาสตร์, เทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก, จิตวิทยา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา, เวชระเบียนศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์, พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสศาตรบัญฑิต, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, สาธารณสุขศาสตร์, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, ศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์, นิเทศศาสตร์ทางการสื่อสารมวลชน, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, รัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เอเชียศึกษา, บริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงานบุคคล, รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการทั่วไป, บริหารรัฐกิจ, บริหารการศึกษา, ภาษาอังกฤษ, นิติศาสตร์, คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษาทางครุศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร และการเงิน และการคลัง

  รับสมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๔๕ อัตรา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๕๙ อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘๖ อัตรา) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า, คหกรรม, อาหารและ โภชนา, ช่างสำรวจ, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, การบัญชี, การถ่ายภาพ, การถ่ายภาพและภาพยนตร์, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานการออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ 
  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ,
  โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑
  ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.person.rtaf.mi.th