บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร

85 ความคิดเห็น
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พลปืนเล็ก จำนวน ๑๐๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๒ เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ ๓ ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๕ )
๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า ๔๘ กก. และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๓. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ( งดรับสมัครผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน ) ดังต่อไปนี้.-
๓.๑ รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบรับรองของสถานศึกษาแสดงว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จานวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๓.๕ ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
๓.๖ ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นาหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
๓.๗ ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา หรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
๓.๘ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนำสำเนาทะเบียนของบิดา มารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
๓.๙ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๓.๑๐ สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )
๓.๑๑ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๑๒ ประวัตินายสิบ – พลทหาร ( ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ( สาหรับพลทหารกองประจำการ ขอรับได้ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม )
๓.๑๓ ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ( สำหรับพลทหารกองประจำการ )
๓.๑๔ สำเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ( เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร นศท. ) ๑ ฉบับ
๓.๑๕ คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. ( เฉพาะพลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม ) ๑ ฉบับ

๔. วิชาที่สอบคัดเลือก
๔.๑ วิชาเหล่าทหารราบ, หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ และความรู้ทั่วไป
๔.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๔.๒.๑ ดันพื้นในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๓ วิ่ง ๒ กม.

๕. วัน / เวลา รับสมัคร : ๒๓ ม.ค. – ๓ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( เว้นวันหยุดราชการ )
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
: ๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐
๗. วันสอบคัดเลือก
: ๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ สอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน )
: ๘ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
: ๙ – ๑๐ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ สอบสัมภาษณ์
๘. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
๘.๑ ครั้งที่ ๑ : ๑๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ ( หากมาช้ากว่ากำหนด ๓๐ นาทีถือว่าสละสิทธิ )
๘.๒ ครั้งที่ ๒ : ๕ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ( ประกาศผลการตรวจร่างกาย )
๙. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : ๑๖ – ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ( ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า )

๑๐. ทำสัญญาเข้ารับราชการและค้ำประกัน
๑๐.๑ ลำดับที่ ๑ – ๕๐ : ๖ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐
๑๐.๒ ลำดับที่ ๕๑ – ๑๐๐ : ๗ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐

๑๑. คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
๑๑.๑ อ่านคำแนะนำให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้คาตอบ หรือรายละเอียดที่ถูกต้อง
๑๑.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการในการสมัครสอบ, สอบภาควิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และติดต่อราชการต่าง ๆ ต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อยเสื้อมีปกสีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
๑๑.๓ หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจำกำหนดการ และสถานที่ในการสอบให้แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง
๑๑.๔ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรชารุดหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจาตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
๑๑.๕ ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กาหนด ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองไปด้วย
ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
๑๑.๖ ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง สาหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะนาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า( สาหรับบุคคลอะไหล่ จะนาไปตรวจร่างกายเป็นบางส่วน )
๑๑.๗ อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่ผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
๑๑.๘ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ และความสามารถ
ของตนเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทาการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทาในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ฝ่ายธุรการและกาลังพล ร.๑ พัน.๔ รอ. ทราบ
๑๑.๙ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://outsite-home.blogspot.com

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( ลงชื่อ ) พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
              ( อาสาศึก ขันติรัตน์ )
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑
           มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ฝ่ายธุรการและกาลังพล
โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕

85 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 08:16:00

  พอดีตัวผมเป็นทหารกองประจำการสังกัด ทหารเรือไม่ทราบว่าใบประวัติทหารไม่ใช้ ได้ไหมคับ เพราะผมมีใบ สด8 แล้วอ่าคับ

  ตอบลบ
 2. กลับไปขอที่หน่วยเดิมได้น้อง ถ้าหลักฐานไม่ครบเขาไม่รับนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ31 พ.ค. 2555 21:29:00

   พลสิบตรี ไพบูลย์ ช้างแก้ว

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 11:24:00

  พี่คับผมมีรอยสักไนร่มผ้าคับ สมัครได้ไหมคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดู

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 12:24:00

  พี่คับสมัครได้ที่ไหนคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดู

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 12:39:00

  สถานที่รับสมัครล่ะคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดู

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 14:45:00

  นั่นนะซิครับรับสมัคที่ไหนเหลออยากรู้มาก...ขอบคุณร่วงหน้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดู

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 15:09:00

  ผมว่าพากันอ่านหน่อย ก่อนถามคนอื่นนะครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 18:12:00

  อีกนิดหนึ่งคับ ไม่เข้าใจอันสุดท้าย หลักฐานที่บอกว่าคำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต. จ.ต. ตรงนี้ผมต้องไปขอที่ไหนหรอกคับ พอดีผมถามที่กองร้อยเก่า เค้าว่าไม่มีนะคับ คำสั่งแต่งตั้งยศอะไรนั้นนะ แค่ปลดออกไปเฉยๆๆ เป็นทหารกองหนุน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าน้องไม่ได้เป็นสิบตรีกองประจำการก็ไม่ต้องนำไป

   ถ้าเป็นจะมีคำสั่งติดตัวหน่วยจะต้องให้ไว้

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 21:02:00

  สิบตรีกองประจำการ หรือจ่าตรีกองประจำการ สำหรับผู้ที่ได้คำสั่งแต่งตั้งยศตอนเป็นทหารนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้แต่งตั้งยศ ก็คือไม่มีครับ ก็มียศนำหน้าว่าพลทหาร ก็ไม่ต้องไปขอครับ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ12 ม.ค. 2555 23:17:00

  ผมสูง185 หนัก 88สมัครได้ไหมคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถามหน่วยเลยครับความสูงน้องเกิน เพื่อความแน่นอน

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ13 ม.ค. 2555 06:04:00

  สวัสดีครับพี่ผมมีคำถามครับ
  1.ตอนพี่สอบเทส ร่างกาย ส.ด.ดันพื้น ต้องขึ้นสุดลงสุดไหมครับ

  2.แล้วฝ่ามือดันแบบตรงหน้าอกแขนชิดข้างลำตัว หรือ

  กางแขนกว้าง งอข้อศอกแล้วดัน ครับ
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น้องหมายถึง นายสิบสายงานสัสดี ต้องขึ้นสุดลงสุด การวางมือและแขนตามแบบฝึก กรรมการจะอธิบายก่อนสอบ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ13 ม.ค. 2555 13:36:00

  หน่วย ร.1 พัน4 รอ. นี่ที่ว่าได้เป็นแล้วห้ามลาออกใช่ไหมครับ
  พอดีเหมือนได้ยินมาเลยอยากถามให้แน่ใจครับ...ขอบคุณ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 01:29:00

   ไม่เกีียวครับ ว่าแต่ได้ยินที่ใหนมาครับ
   ออกกันเป็นว่าเล่นทุกปีครับ

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ13 ม.ค. 2555 17:01:00

  จำไม่ผิน่ะคับ หลังจากเข้าประจำการ 1 ปีถึงลาออกได้
  ถ้าเป็นหน่วยถวายรักษาความปลอดภัยในพระบรมฯ อ่ะลาออกไม่ได้

  ( ผิดตกขออภัยคับ )

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ13 ม.ค. 2555 19:52:00

  การทดสอบร่างกายมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมครับพี่
  ๔.๒.๑ ดันพื้นในเวลา ๒ นาที
  ๔.๒.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
  ๔.๒.๓ วิ่ง ๒ กม.

  การสอบนี้ไม่มีวิดพื้นใช่ไหมครับ
  และท่าลุกนั่ง คือท่าที่ยืนเอามือแตะเอวแล้วย่อลงไปแตะพื้นใช่ไหมครับ
  ไม่ใช่ซิดอัพที่ต้องใช้กล้ามเนื้อท้องใช่ไหมครับ

  ถามเขาอาจดูว่าโง่เพียง 5 นาที....แต่คนที่ไม่ถามสักทีอาจโง่ไปชั่วชีวิต

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 01:31:00

   ดันพื้น นะแหละครับ คือวิดพื้น

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ13 ม.ค. 2555 22:05:00

  ขอโทดครับ ผมพิมพ์ผิดไป
  จะถามว่า ไ่ม่มีสอบดึงข้อใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ14 ม.ค. 2555 10:45:00

  งานหนักเลยหน่วย เนี้ย ลาก็เยอะ คนอยากเป็นก็เยอะไป ไปสอบทีเป็นพัน
  ผมไปสอบกี่ทีก็ติดสำรอง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 01:46:00

   แค่ฝึกหนักงานไม่หนักหรอกครับสบายๆ

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14 ม.ค. 2555 19:45:00

  พี่คับใบประวัติทหารเนี้ย ใช่สมุดพกสีน้ำตาลหรือเปล่าคับที่ด้านหลังใส่ใบ สด8 ไว้ ชื่อหน้าปก สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่1 ใช้หรือเปล่าคับ

  ตอบลบ
 18. คนละอย่างกันครับที่น้องบอกคือ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่1

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ15 ม.ค. 2555 20:26:00

  สักนิดเดียวได้มัย และเปิด10 วันเอง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องรอยสักตามระเบียบการครับ ห้ามสักครับ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ15 ม.ค. 2555 21:10:00

  ข้อสอบ เป็นข้อเขียน อยากถามคนทีรู้ หรือ ที่เคยสอบมาแล้ว ข้อ สอบยากมั้ยครับ...

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ16 ม.ค. 2555 09:44:00

  สอบถามครับ....
  สมัครไปเปนพลทหารอาสาเฉยๆหรือว่าเปนนายสิบอ่ะ อยากรุ้ครับ
  ไม่เข้าใจ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พลอาสาครับ แต่มีสิทธิ์สอบเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้นตามแนวทางการรับราชการของหน่วย

   ลบ
  2. ลองอ่านข่าวการรับสมัครรอบที่แล้วมีคนตอบไว้ครับ ที่ผมเคยสอบไม่ยาก

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ16 ม.ค. 2555 11:19:00

  แล้วความรู้ทั่วไป ออกเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ16 ม.ค. 2555 15:04:00

  พอดีเคยผ่านการคัดเลือกทหารมาแต่จับใบดำ สมัครได้มั้ยครับ มี สด 43

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามระเบียบการต้องเป็นทหารกองหนุนครับ น้องเป็นทหารกองเกิน

   ลบ
 24. คือ ผมอยากเปงทหารมากๆ คัฟ ไปสอบที่ไหนก้อติดแต่สำรอง พอดีที่นี้เขารับ 165 ขึ้นไปแต่ผม ดันสูงไม่ถึง อ่ะคัฟ แค่ 163 นี่ได้ไหมคัฟ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขากำหนดไว้ 165 ครับน้องหน่วยนี้ .............

   ลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ21 ม.ค. 2555 18:39:00

  พอดีผมมี สด.3 สด.8 สมุดกองหนุน ใบรับรองความประพฤติ ตำสั่งแต่ตั่งยศ
  ส.ต.กอง แต่ว่า ใบประวัตินายสิบ-พลทหารมันเป็นยังไปหรอคับใบอื่นมีหมดแต่ใบนี้ไม่มีได้มั๊ยคับ แล้วคนสอบเยอะมั๊ยคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สอบถามหน่วยเก่าน้องครับกับประวัติทหาร

   ลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ23 ม.ค. 2555 12:21:00

  คนสมัครเท่าไรคับ แล้วเอาอะไล่เยอะมัย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โห เอาตัวจริงไปเลยน้องสู้ๆ อะไหล่เอาไว้ค่อยคิด....

   ลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ24 ม.ค. 2555 14:06:00

  คือผมเอาใบรับรองจากผู้พันไปสอบอีกทีนึงมาแล้ว อยากถามว่าผมขาดใบเดียวเอง จะไปสมัครก่อนได้มัยคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มันอยู่ที่กรรมการรับสมัครครับน้อง พี่ว่าเอาไปให้ครบดีกว่านะ

   ลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ25 ม.ค. 2555 15:16:00

  ผมเรียดจบ รด ปี 3 สมัครได้ไหมคับบ แล้วหลักฐานตัวนี้คืออะไรคับบหรอคับบ ต้องใช้ไหมคับบ
  ๓.๑๐ สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ26 ม.ค. 2555 09:44:00

  ผมเรียนจบ รด ปี 3 แล้ว หลักฐานสำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ต้องใช้หรือป่าวคับ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ26 ม.ค. 2555 10:33:00

  ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม ........ผม 177 สมัครได้ไหมอะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ26 ม.ค. 2555 11:26:00

  ผมไปสมัครมาแล้ว ได้บัตรเรียบร้อย ถ้าขาดเอกสารอย่าใดอย่างนึงอย่าไปเลยคับเสียเวลาปล่าว ต้องครบน่ะคับ ถ้าขาดเอกสารไม่สำคัญมากเค้าจะออกบัตรให้แล้วให้เราเอาไปเพิ่มวันหลังแต่ถ้าขาดเอกสารสำคัญเกี่ยวกันทางทหารเค้าไม่ออกบัตรให้น่ะคับ วันที่ผมไปสัมครมี30กว่าคนแต่ได้บัตรแค่10คนเองเพราะเอกสารครบ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ26 ม.ค. 2555 15:17:00

  ขอถาม หน่อยครับ
  คือ อยากทราบจำนวนผู้สมัครครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รอคนไปสมัครมาตอบ จ้า พี่ไม่ได้กลับไปที่นั้นนานหละ

   ลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ27 ม.ค. 2555 23:21:00

  สรุปคือคนที่จบ รด.ปี3แล้ว ก็ต้องเอา สด.3และสด.8ไปด้วยใช่ไหมคับ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ28 ม.ค. 2555 14:33:00

  ที่พักของพลอาสา เป็นห้องพักคนละห้องแบบแฟลตไหมครับเอาลูกเมียไปอยู่ได้ไหมครับ หรือว่านอนแบบโรงนอนทหาร

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ28 ม.ค. 2555 20:35:00

  ขอสอบถามหน่อยคับ ทบ ๑๐๑-๐๖๘ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่1 กับ
  ข้อ๓.๑๒ ประวัตินายสิบ – พลทหาร ( ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ )อันเดียวกันป่าวคับ

  ขอผู้ใจบุญ โทรมาหน่อยนะคับ 0806796125 ขอบคุณ ครับ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ29 ม.ค. 2555 11:39:00

  เรียนถาม Sgt.Noppadol Srisakote ว่า ร.อ. ฐิติพล ศรีโยธา ยังอยู่ไหมครับ แล้วอยู่ส่วนไหนครับ จาก ส.อ.อนันต์ โคราช เพื่อขอย้ายไปอยู่
  ร.1 พัน.4 รอ ครับ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ29 ม.ค. 2555 12:53:00

  คนสมัคร ประมานพันกว่าคนได้มัย

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ29 ม.ค. 2555 16:20:00

  เลยคับ เลยพันแน่นอน ประมาณว่า 25คน เอา 1 คน ที่คะแนน สูงสุด นะคับ สองพันกว่าๆๆน่าจะได้ ฟิตร่างกายใว้ นึกว่าไปเทสร่างกายเข้าทีมชาติละกันคับ สู้ๆๆคับเพื่อนๆๆ แข็งแกรงไม่กลัว กลัวเส้นอย่างเดียวคับ
  ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 01:39:00

   ไม่ค้องกลัวครับ เส้นยากครับ ไอเรื่องเทสร่างกายนี่น้ำจิ้มครับ
   ของจริงดูกันตอนฝึก

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ29 ม.ค. 2555 16:28:00

  แค่ คิดผมก็ ซี๊ด....แร้ว สู้ๆ คับ เพื่อ ครอบครัว

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ30 ม.ค. 2555 18:52:00

  เอกสารที่ระบุไว้ ต้องเตรียมไปทั้งหมดน่ะคับ ห้ามขาด

  ท้าขาดอย่าใดอย่างนึงกรรมการจะออกบัตรเข้าห้องสอบให้ก่อน

  แต่ต่องเอาไปเพิ่มก่อนวันที่3น่ะคับไม่งั้นวันที่6จะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ

  เหตุคือ เอกสารไม่ครบ แล้วเราจะเสียเวลาป่าว

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ30 ม.ค. 2555 19:12:00

  เอกสารแต่ละอย่างแทนกันไม่ได้น่ะคับ ทบ ๑๐๐-๐๗๕ ก็อีกแบบ

  สด.3ก็อีกแบบ สด.8ก็อีกแบบ ใช้แทนกันไม่ได้ครับ เพราะเอกสารไม่เหมือนกัน ใบรับรองก็อีกแบบ สำหรับ คำสั่ง ส.ต.-จ.ส.ต อันนี้ตอนเราเป็นพลทหารหาร
  ใครที่เป็นผู้ช่วยครูอ่ะเค้าจะออกให้ตอนติดยศสิบตรีกอง ถ้าใครเป็นสิบตรีกอง อยากได้เอกสารนี้ ลองพิมพ์ ชื่อ นาม สกุล ที่ Google ดูคับ เพราะเดียวนี้เค้าเอาลงคอมหมดและ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ30 ม.ค. 2555 21:22:00

  ถ้าถามว่าคนสมัครเยอะมั๊ย ก็ประมาณ500คนคับ

  แต่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจริงๆอาจจะลดเหลือประมาณครึ่งของครึ่ง
  เพราะส่วนใหญ่ไปสมัครสอบเอกสารไม่ครบกรรมการจะออกบัตรให้

  และจะให้เอาเอกสารมาเพิ่มก่อนวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครส่วนใหญ่ไม่นำเอกสารมาเพิ่มก่อนวันปิดรับ คนส่วนนี้จึงไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบคับ

  อย่าลืมน่ะคับ เคล็ดลับของความสำเร็จคือต้องเตรียมตัวหัวพร้อมสำหลับโอกาศที่จะมาถึง

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ31 ม.ค. 2555 16:07:00

  เค้า จะประกาศ ผลผู้เข้าห้องสอบทางไหน หรอคับ หรือว่าเรา ต้องไปูเอง

  จะประกาศผ่าน เวปไซต์ มั๊ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประกาศที่หน่วย แต่ถ้าประกาศผ่านเว็บผมจะเอามาแจ้ง

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2 ก.พ. 2555 21:54:00

   ขอบคุณ ครับ

   ลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 15:25:00

  พี่คับผมอยากทราบว่าเกณฑ์ผ่าน วิ่ง ลุกนั่ง ดันพื้น เกณฑ์ผ่านจริงๆ

  เท่าไรคับ จะได้เทสตัวเองไปก่อน

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 18:46:00

  ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ10 ก.พ. 2555 01:39:00

  และแล้ว การสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดี

  ตอบลบ
 47. ใครติดก็บอกผมด้วยแล้วกันนยินดีล่วงหน้า

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ14 ก.พ. 2555 22:15:00

  วิ่ง 11.20 ดันพื้น 67 ลุกนั้ง 62 ไม่รู้จะได้มั๊ย อิอิ เหนื่อยสุดๆ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ15 ก.พ. 2555 09:06:00

  รวมคะแนนแล้วหรือยัง... ได้ประมาณเท่าไหร่
  แล้วภาคความรู้ด้วยนะ และคะแนนสอบสัมภาษณ์
  พรุ่งนี้ก็รู็ผลแล้ว ใครจะติด 1 ใน 100 หรือตัวสำรอง
  1 ใน 40

  ขอให้ทุกคนโชดดี

  KJ.

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ25 ก.พ. 2555 22:42:00

  อ่าเป็น สิบตรีกองประจำการนี่ เขาจะบรรจุในอัตราสิบตรีป่าวครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. บรรจุตามตำแหน่งที่สอบครับ เป็นพลอาสาสมัคร

   ลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ20 มี.ค. 2555 14:24:00

  รุ่น 22 จ่าบอกว่าจะเรียกรายงานตัวฝึก กรกฎาคม นานอยู่นะคับ
  รุ่นก่อนทำสัญญาแร้ว รอนานเหมือนรุ่นนี้ มั๊ยคับ

  ตอบลบ
 52. เรียนจบ นศท ปี5 ทำเรื่องแต่งตั้งยศเป็น จ.ส.อ. สมัครสอบได้มั้ยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเขาไม่ได้กำหนดว่างดรับกองหนุนอัตรา จ่าก็สมัครได้

   ลบ
 53. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 54. สมัครไม่ทันเเล้ว ฮ่าๆ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ2 พ.ค. 2555 17:48:00

  เป็นแล้ว สามารถลาออกได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ13 พ.ค. 2555 21:18:00

  ว่ายน้ำไม่แข็งคะ ได้รึป่าวคะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ7 ก.ค. 2555 01:22:00

  รุ่ที่22ทำไมยังไม่เรียกฝึกคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นว่าติดฝึกทหารใหม่ กับหลักสูตรทหารมหาดเล็กอยู่ครับใจเย็นน้อง ลองอ่านในเฟสกรมซิ

   ลบ