บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร

กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พลปืนเล็ก จำนวน ๑๐๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
๒.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๒.๒ เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ ๓ ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๕ )
๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง ๑๗๕ ซ.ม. น้าหนักไม่ต่ากว่า ๔๘ กก. และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๓. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร ( งดรับสมัครผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน ) ดังต่อไปนี้.-
๓.๑ รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๓.๒ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบรับรองของสถานศึกษาแสดงว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จานวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๓.๕ ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
๓.๖ ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นาหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
๓.๗ ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา หรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
๓.๘ ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนำสำเนาทะเบียนของบิดา มารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
๓.๙ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๓.๑๐ สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )
๓.๑๑ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๑๒ ประวัตินายสิบ – พลทหาร ( ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ( สาหรับพลทหารกองประจำการ ขอรับได้ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม )
๓.๑๓ ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ( สำหรับพลทหารกองประจำการ )
๓.๑๔ สำเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ( เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร นศท. ) ๑ ฉบับ
๓.๑๕ คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. ( เฉพาะพลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม ) ๑ ฉบับ

๔. วิชาที่สอบคัดเลือก
๔.๑ วิชาเหล่าทหารราบ, หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ และความรู้ทั่วไป
๔.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๔.๒.๑ ดันพื้นในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
๔.๒.๓ วิ่ง ๒ กม.

๕. วัน / เวลา รับสมัคร : ๒๓ ม.ค. – ๓ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( เว้นวันหยุดราชการ )
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
: ๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐
๗. วันสอบคัดเลือก
: ๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ สอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน )
: ๘ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
: ๙ – ๑๐ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐ สอบสัมภาษณ์
๘. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
๘.๑ ครั้งที่ ๑ : ๑๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ ( หากมาช้ากว่ากำหนด ๓๐ นาทีถือว่าสละสิทธิ )
๘.๒ ครั้งที่ ๒ : ๕ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ( ประกาศผลการตรวจร่างกาย )
๙. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : ๑๖ – ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ( ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า )

๑๐. ทำสัญญาเข้ารับราชการและค้ำประกัน
๑๐.๑ ลำดับที่ ๑ – ๕๐ : ๖ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐
๑๐.๒ ลำดับที่ ๕๑ – ๑๐๐ : ๗ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐

๑๑. คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
๑๑.๑ อ่านคำแนะนำให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้คาตอบ หรือรายละเอียดที่ถูกต้อง
๑๑.๒ การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการในการสมัครสอบ, สอบภาควิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบสัมภาษณ์ และติดต่อราชการต่าง ๆ ต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อยเสื้อมีปกสีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
๑๑.๓ หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจำกำหนดการ และสถานที่ในการสอบให้แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง
๑๑.๔ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรชารุดหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจาตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
๑๑.๕ ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กาหนด ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองไปด้วย
ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
๑๑.๖ ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง สาหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง หน่วยจะนาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า( สาหรับบุคคลอะไหล่ จะนาไปตรวจร่างกายเป็นบางส่วน )
๑๑.๗ อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่ผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
๑๑.๘ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ และความสามารถ
ของตนเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทาการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทาในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ฝ่ายธุรการและกาลังพล ร.๑ พัน.๔ รอ. ทราบ
๑๑.๙ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕ หรือ ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://outsite-home.blogspot.com

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( ลงชื่อ ) พันเอก อาสาศึก ขันติรัตน์
              ( อาสาศึก ขันติรัตน์ )
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑
           มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ฝ่ายธุรการและกาลังพล
โทร. ๐ – ๒๒๗๒ – ๖๕๕๕