บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือเป็นนักเรียนดุริยางค์ประจำปี 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฏี และ ปฏิบัติ
3. มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปี นับตามปีที่จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ. 2537-2540)
4. มีสัญชาติไทย และบิดารมารดา มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด
5. เป็นผู้ที่มีร่างกาย รูปร่างลักษณะท่าทางเหมาะสม
6. ต้องเป็นโสด
7. ไม่อยู่ในสมเพศ
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
9. ไม่อยู่ระหว่างเป็นจำเลย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
10. ไม่ถูกพ้นสภาพการเป็นนักเรียน จากสถาบัน ใด ๆ
11. ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
12. ไม่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากนักเรียนดุริยางค์ทหารบกมาก่อน


เครื่องมือดนตรีที่รับสมัคร
1. Piccolo & Flute
2. Oboe & Bassoon
3. Bflat & Eflat Clarinet
4. Alto Saxophone
5. Tenor Saxophone
6. Baritone Saxophone
7. Trumpet & Cornet
8. French Horn
9. Trombone
10. Euphonium & Baritone
11. Bass (Tuba & Sousaphone)
12. Percussion
13. Violin, Viola, Cello, Double Bass

กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือก
1. จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 ก.พ. - 2 มี.ค. 55 ร.ร.ดุริยางค์ทหารบก
2. เปิดรับสมัครวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 54 ร.ร.ดุริยางค์ทหารบก

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
 1. ใบสมัคร พร้อมคำรับรองของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
2. ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ พร้อมสำเนา
2. รูปถ่าย 2x3 ซม. จำนวน 5 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา
4. ใบแจ้งเกิด (สูติบัตร) ของผู้สมัคร
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • ในระหว่างการศึกษา จะได้รับเครื่องแต่งกายรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด
  • เมื่อ สำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ยศสิบตรี อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 6 (5,480 บาท) และมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม เมือออกปฏิบัติภารกิจดนตรี ตามที่ราชการกำหนด
  • สำหรับวุฒิการศึกษาจะได้รับวุฒิ ปวช. (สาขาดนตรี) สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองดุริยางค์ทหารบก เลขที่ 75 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-2459378 , 02 245 3373 , 02 2451458 ต่อ 89530 http://www.rta-band.com
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่