บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จานวน ๑๓ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ กลุ่มงานบริการ (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๖,๔๑๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆ ละ ๑,๗๙๐ บาท)
๑.๑.๑ พนักงานบริการ (ชาย, หญิง) จำนวน ๕ อัตรา- ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร(ชาย, หญิง) (จำนวน ๕ อัตรา )
๑.๑.๒ ลูกมือช่าง (ชาย) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๗,๐๑๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท)
๑.๒.๑ ช่างกลโรงงาน (ชาย) จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างแบตเตอรี่ (ชาย) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างโยธา (ชาย) จำนวน ๒ อัตรา


๒. คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ตำแหน่งพนักงานบริการ เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร (กลุ่มงานบริการ)
๓.๑.๑ ไม่จำกัดเพศ
๓.๑.๒ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป
๓.๑.๓ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาสถานที่ การรับส่งเอกสารและพัสดุ การพิมพ์หนังสือราชการ
๓.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒ ตำแหน่งลูกมือช่าง (กลุ่มงานบริการ)
๓.๒.๑ เพศชาย
๓.๒.๒ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓.๒.๓ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหน้าที่
๓.๒.๔ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๓ ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค)
๓.๓.๑ เพศชาย
๓.๓.๒ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ
๓.๓.๓ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๔ ตำแหน่งช่างแบตเตอรี่ ( กลุ่มงานเทคนิค )
๓.๔.๑ เพศชาย
๓.๔.๒ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓.๔.๓ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๕ ตำแหน่งช่างโยธา
๓.๕.๑ เพศชาย
๓.๕.๒ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓.๕.๓ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. หลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
๔.๓ ใบสำคัญทางทหาร (สด.๓, สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) เฉพาะเพศชาย
๔.๔ รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณีถึงแก่กรรม ฯลฯ
๔.๗ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐาน และคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

๕. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๕.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๕ ถึง ๓ ก.พ. ๕๕ ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ – ๑๕๓๐) ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ ๘ ก.พ.๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๖. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิชาที่สอบ
๖.๑ สอบคัดเลือกวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- เวลา ๐๗๔๕ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
- เวลา ๐๘๐๐ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบและทำการสอบ
๖.๒ วิชาที่ทำการสอบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๖.๒.๑ ตำแหน่งพนักงานบริการ (เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร)
๖.๒.๑.๑ การเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
- สอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา (พื้นฐานความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๑.๒ การเลือกสรรขั้นที่ ๒
๗.๒.๑.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๗.๒.๑.๒.๒ การสอบปฏิบัติ

๖.๒.๒ ตำแหน่งลูกมือช่า
๖.๒.๒.๑ การเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
- สอบวิชาช่างพื้นฐาน (ระดับความรู้ ปวช.) และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๒.๒ การเลือกสรรขั้นที่ ๒
๖.๒.๒.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๖.๒.๒.๒.๒ การสอบปฏิบัติ

๖.๒.๓ ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน และช่างแบตเตอรี่
๖.๒.๓.๑ การเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
- วิชาเฉพาะตาแหน่ง (ระดับความรู้ ปวช.) และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๓.๒ การเลือกสรรขั้นที่ ๒
๖.๒.๓.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๖.๒.๓.๒.๒ การสอบปฏิบัติ

๖.๒.๔ ตำแหน่งช่างแบตเตอรี่
๖.๒.๔.๑ การเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
- วิชาเฉพาะตาแหน่ง ( วิชาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ระดับความรู้ ปวช.) และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๔.๒ การเลือกสรรขั้นที่ ๒
๖.๒.๔.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๖.๒.๔.๒.๒ การสอบปฎิบัติ

๖.๒.๕ ตำแหน่งช่างโยธา
๖.๒.๕.๑ การเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
- วิชาเฉพาะตาแหน่ง (วิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน และ ช่างเชื่อมตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ระดับความรู้ ปวช.) และความรู้ทั่วไป
๖.๒.๕.๒ การเลือกสรรขั้นที่ ๒
๖.๒.๕.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๖.๒.๕.๒.๒ การสอบปฏิบัติ
๗. ระเบียบในการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
( ลงชื่อ ) พล.ต. อภิชัย เชียงอารีย์
( อภิชัย เชียงอารีย์ )
จก.ขส.ทบ.
กกพ.ขส.ทบ.