บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารม้ารับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ประจำปี 2555

คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ความมุ่งหมาย กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
เหล่า ทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วน
กำลังรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ อัตรา ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้า อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่า ทหารม้า มาแล้วอย่างน้อย๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เม.ย. ๕๕ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐) และต้องสมัครในเหล่าที่เคยอยู่ในกองประจำการเท่านั้น
๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง( สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษา งดรับสมัคร )
๑.๓ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๑.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
๒. ข้อกำหนด
๒.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๕๕ โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๓) ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือนรวมค่าครองชีพ เป็นเงิน ๘,๒๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ ๓-๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในกองพันต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรม โดยจะมีการพิจารณาภูมิลำเนา และความสมัครใจประกอบด้วยตามความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบก จะดำเนินการตาม
มาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการได้
๒.๔ กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ จะถูกปลดออกจากราชการทันที
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร
๓.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูปและขนาด๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ( ไม่เกิน ๓ เดือน )
๓.๑.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร )
๓.๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ(สำหรับทหารกองประจำการ ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารกองประจำการแทนได้ )
๓.๑.๔ หนังสือสำคัญ สด.๓ หรือ สด.๘
๓.๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดาและ มารดา และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุลพร้อม
๓.๑.๖ หลักฐานตามข้อ ๓.๑.๒ ถึง ๓.๑.๕ ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ ๔ อย่างละ
๓ ฉบับและนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วย

๔. กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบของเหล่าทหารม้า
๔.๑ การรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐
ถึง ๑๖๐๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า
ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
๔.๒ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐
สถานที่สอบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี)
๔.๓ วิชาที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน ๖ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย), วิชาความรู้ทั่วไป และวิชาทหาร ( วิชาที่สอบ
ได้แก่ การฝึกทหารใหม่ตามวงรอบ, การฝึกทหารใหม่ตามหน้าที่ รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย )
๔.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง website
WWW.Cavalrycenter.com
๔.๕ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องหมายเลข ๑ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
๔.๖ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การแต่งกาย ชุดกีฬา ท่าที่ใช้ในการทดสอบ ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที, ลุก - นั่ง ภายในเวลา ๒ นาที และวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๔.๗ การสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ, แผนกวิชาทั่วไปและแผนกวิชายุทธวิธี กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การแต่งกาย ชุดสุภาพ
๔.๘ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทาง website
WWW.Cavalrycenter.com
๔.๙ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมบุคคลอะไหล่ รายงานตัว วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คำเตือน

เนื่องจากกองทัพบกมีความมุ่งหมาย รับสมัครทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่จะรับราชการเป็นนายสิบประจำการในเหล่าทหารม้า รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้มีขีดความสามารถเป็นผู้นำทางทหารศูนย์การทหารม้า ขอแจ้งเตือน ทหารกองหนุนและผู้ปกครอง ที่จะนำบุตรหลานสมัครเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทหารม้า โปรดอย่าหลงเชื่อ พวกมิจฉาชีพ แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการฝากเข้าสอบเข้าแล้วเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทน หากท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งได้ที่ ศูนย์การทหารม้าหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๔๘๕๕๕๑ ๐๓๖ – ๒๒๑๓๖๐ ต่อ ๖๔๒๑๐ หรือ www.cavalrycenter.com

๔.๑๐ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อม Download ใบสมัครและสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ แผนกจัดการ กองกำลังพล
ศูนย์การทหารม้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖ – ๒๒๑๓๖๐ ต่อ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่
๐๘๑ - ๙๔๘๕๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ website www.cavalrycenter.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
โหลดไปสมัครได้ที่นี่