บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2555

เปิดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ซื้อด้วยตนเอง
ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
ซื้อทางไปรษณีย์ ในนาม "นาวาตรีหญิง สุรีย์ ปานอินทร์" ตู้ ปณ.๕๗ ปณจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ รวมราคาส่ง ๒๐๐ บาท
สมัครที่กรมอู่ทหารเรือ
-เปิดรับสมัคร ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
-เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๒
สมัครทางไปรษณีย์
-เปิดรับสมัคร ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas
-เปิดรับสมัคร ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
-โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
วิธีการรับสมัครออนไลน์
| ขั้นตอนการกรอกข้อมูล      | ขั้นตอนการชำระเงิน

 
 สอบรอบแรก
-
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ประกาศผลสอบรอบแรก
-
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๑
สอบพละศึกษา และตรวจสุขภาพ
-
๒๘ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
ประกาศผลสอบรอบสอง
-
๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๑

วิชาที่สอบ
 ๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
      ๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์
      ๑.๒ วิชาคณิตศาสตร์
      ๑.๓ วิชาภาษาไทย
      ๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ
๒. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)
      ๒.๑ สอบพลศึกษา
      ๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
      ๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
      ๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง
      ๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง
๓.ตรวจสุขภาพ
๔.สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร
๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
๔.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ - ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
๕.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
๖. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
๙. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาช่าง ดังนี้
     
๑. สาขาวิชาช่างต่อเรือ
      แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ
      ๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
      ๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
      ๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
      ๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
๒. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ
      แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ
      ๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ
๓. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
      แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ
      ๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
      ๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
      ๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
      ๓.๔ สาขางานช่างโลหะ
      ๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
      แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ
      ๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
      ๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๑. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับไม่ได้อยู่ประจำโรงเรียน
๒. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
๓. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
๔. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
๕. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท
๖. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม


ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บ http://www.navy.mi.th/ndas/