บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนดุริยางค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความรู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นและ สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้
2. เป็นชาย (โสด) รับเครื่องดนตรี Flute/Piccolo, Clarinet Bb , Trumpet , Trombone , Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Bass Tuba, Percussion

3. อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐)

4. เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร, นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารชั้นประทวน, นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยแล้ว)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

-ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
-รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2x3  ซม. แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
-ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา
-สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร หรือบิดา - มารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
-ในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัคร คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคน ถึงแก่กรรม จะต้องนำใบมรณบัตรซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาที่เป็นไทย หรือหลักฐานรับรองว่าผู้นั้นมีสัญชาติไทย
-สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน
-สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)
  
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 16 ม.ค.55 - 24 ก.พ.55 ในราคาชุดละ 80.- บาท

หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน 110.- บาท
ทางธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง 10210 ในนาม น.ต.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2534 8870, 0 2534 8890
หรือสั่งซื้อระเบียบการทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  http://rtafband.thaijobjob.com/
เว็บไซต์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ http://rtafband.com/