บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ กรมการสัตว์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2555


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ

-ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 
-พนักงานบริการ 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก 
-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่๒ กรมการสัตว์ทหารบก  

ตรวจสอบผู้มีสิทธิสอบได้ที่ กกพ.กส.ทบ. ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพทได้ที่ ๐-๓๔๒๗-๑๑๕๓ ต่อ ๕๐๕๔๖, ๕๐๕๒๑ หรือทางเว็บไซต กกพ.กส.ทบ. http://www.kamlangpol.ob.tc
กำหนดการทดสอบ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค.๕๕ 
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๕๕เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ เวลา ๐๘.๓๐ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตวและเริ่มทดสอบเวลา ๐๙.๐๐
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kamlangpol.ob.tc/Untitled-19.html